สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดหนองน้อย สพป. ชัยนาท เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท. จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน พศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 21 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  พัฒนผล
 
1. นายวิมล  มีมุข
 
2 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 61 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงสุกัญญา  นาคบัว
 
1. นายวิมล  มีมุข
 
3 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 68 ทองแดง 36 1. เด็กหญิงธนิษฐา  เฉยทิม
 
1. นายสมศักดิ์  น่วมนิ่ม
 
4 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 0 - 1. เด็กหญิงธีรวรรณ  แก้วม่วง
2. เด็กหญิงสาธิตา  ทองทิม
3. เด็กหญิงอรวรรณ  กล่องเนียม
 
1. นางทองรวม  เธียรถาวร
2. นายสมศักดิ์  น่วมนิ่ม
 
5 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 82 ทอง 24 1. เด็กหญิงดวงกมล  วงศ์จันทร์
2. เด็กหญิงพิมพิการ์  ใจแสน
3. เด็กหญิงอินทุภา  สอนเถื่อน
 
1. นายพีระพงศ์  แพบัว
2. นางสมหมาย  สุขสุคนธ์