สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดคลองบุญ สพป. ชัยนาท เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท. จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน พศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 60 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงวรรณกมล  พันธุ์ไทย
 
1. นางสาวกัญญารัตน์  อิ่มสรรค์
 
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 67 ทองแดง 25 1. เด็กหญิงปณิตา  แสงคร้าม
 
1. นางแจ่มจันทร์  ศรีพันธบุตร
 
3 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 68 ทองแดง 26 1. เด็กหญิงปิยนุช  จันทร์อ้น
 
1. นางสาวกัญญารัตน์  อิ่มสรรค์
 
4 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 66 ทองแดง 21 1. เด็กหญิงเบญญาพร  แสงเขียว
 
1. นางแจ่มจันทร์  ศรีพันธบุตร
 
5 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงวรัญญา  ทองงามขำ
 
1. นางปราณี  พุกสุข
 
6 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 74 เงิน 14 1. เด็กหญิงนันทวัน  เขตตวิทย์
2. เด็กหญิงวรรณี  ยิ้มแย้ม
3. เด็กชายวรัชยา  โตเพ็ง
 
1. นางปราณี  พุกสุข
2. นางวีณา  ภาพันธ์
 
7 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 77 เงิน 6 1. เด็กชายประชา  สมบูรณ์ศิลป์
2. เด็กชายเจษฎา  ทุมพงษ์
 
1. นายกษิดิศ  เนียมทอง
2. นายสงคราม  ใจมั่น
 
8 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 84.62 ทอง 5 1. เด็กชายอรุณรัชช์  โพธิ์ขี
2. เด็กชายเจษฎากร  คุ้มครอง
 
1. นายกษิดิศ  เนียมทอง
2. นายสงคราม  ใจมั่น
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 81 ทอง 9 1. เด็กหญิงดวงรัตน์  ครุธช่างทอง
 
1. นางปราณี  พุกสุข
 
10 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 65 ทองแดง 40 1. เด็กชายไพรรัช  อุภัยพรม
 
1. นายสงคราม  ใจมั่น
 
11 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 85 ทอง 9 1. เด็กชายภควัต  มั่นอ่วม
2. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  จันทร์อ้น
3. เด็กชายเอกนรินทร์  จูสิงห์
 
1. นางนงลักษณ์  ศรีสุนทร
2. นางแจ่มจันทร์  ศรีพันธบุตร
 
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 61 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงนันทวัน  เขตตวิทย์
2. เด็กหญิงวรัญญา  ทองงามขำ
3. เด็กหญิงศุภนิดา  สมบูรณ์ศิลป์
 
1. นางปราณี  พุกสุข
2. นางวีณา  ภาพันธ์
 
13 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 74.6 เงิน 29 1. เด็กหญิงปรียาภัทร  อรุณรัตน์
 
1. นางสมทรง  ชาญสุวรรณชัย
 
14 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 72 เงิน 38 1. เด็กหญิงธนัญญา  ภาพันธ์
2. เด็กชายบุญฤทธิ์  ครุธช่างทอง
3. เด็กชายปฏิพัทธ์  โพธิ์งาม
 
1. นางนงลักษณ์  ศรีสุนทร
2. นางสมทรง  ชาญสุวรรณชัย