สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดคลองบุญ สพป. ชัยนาท เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท. จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน พศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 60 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงวรรณกมล  พันธุ์ไทย
 
1. นางสาวกัญญารัตน์  อิ่มสรรค์
 
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 67 ทองแดง 25 1. เด็กหญิงปณิตา  แสงคร้าม
 
1. นางแจ่มจันทร์  ศรีพันธบุตร
 
3 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 68 ทองแดง 26 1. เด็กหญิงปิยนุช  จันทร์อ้น
 
1. นางสาวกัญญารัตน์  อิ่มสรรค์
 
4 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 66 ทองแดง 21 1. เด็กหญิงเบญญาพร  แสงเขียว
 
1. นางแจ่มจันทร์  ศรีพันธบุตร
 
5 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงวรัญญา  ทองงามขำ
 
1. นางปราณี  พุกสุข
 
6 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 65 ทองแดง 40 1. เด็กชายไพรรัช  อุภัยพรม
 
1. นายสงคราม  ใจมั่น
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 61 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงนันทวัน  เขตตวิทย์
2. เด็กหญิงวรัญญา  ทองงามขำ
3. เด็กหญิงศุภนิดา  สมบูรณ์ศิลป์
 
1. นางปราณี  พุกสุข
2. นางวีณา  ภาพันธ์