สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดโคกสุก สพป. ชัยนาท เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท. จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน พศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 10 เข้าร่วม 23 1. เด็กชายปฐวี  ช้างอยู่
 
1. นางกาญจนา  เรือนณรงค์
 
2 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 4 เข้าร่วม 18 1. เด็กชายคุณากร  ช้างอยู่
 
1. นายสามารถ  บุญชื่น
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 7 1. นางสาวจิราภา  อ่วมสุข
2. เด็กชายเอกอุดร  พูลพ่วง
 
1. นายมนต์ชัย  น้อยหวอย
2. นายสุรชัย  รุ่งฤทธิ์ประภากร
 
4 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 25 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงศศิวรรณ  ป้อมชัย
 
1. นายสุรชัย  รุ่งฤทธิ์ประภากร