สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรมวิทยา สพป. ชัยนาท เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท. จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน พศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 61 ทองแดง 37 1. เด็กหญิงธันยพร  เผือกหนู
2. เด็กชายนิรันดร์  รอดรัตน์
3. เด็กหญิงวาสนา  มีโพธิ์
 
1. นางวาจา  ตาคะ
2. นางสิรีรัศมิ์  ตลอดไธสงดาภา
 
2 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 68 ทองแดง 36 1. เด็กหญิงสิริประภา  สังข์ทอง
 
1. นางสิรีรัศมิ์  ตลอดไธสงดาภา