สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดดอนตาล สพป. ชัยนาท เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท. จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน พศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงลัทธวรรณ  สุ่มพ่วง
 
1. นางสาวนันทิดา  กริมเขียว
 
2 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 21 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  บุญชื่น
 
1. นางสาวนันทิดา  กริมเขียว
 
3 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 10 เข้าร่วม 23 1. เด็กชายพิเชฐพงศ์  คำฝอย
 
1. นางวรรณเพ็ญ  ช้างหัวหน้า
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 27 เข้าร่วม 43 1. เด็กหญิงทิพย์สุดา  คำฝอย
2. เด็กหญิงอารยา  ด้วงโพธิ์
 
1. นางปรีณาภรณ์  คงมนต์
 
5 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 23 1. เด็กหญิงรวีวรรณ  วังจีน
2. เด็กหญิงสุพิชญา  วิชญโฆษิต
3. เด็กหญิงอมรรัตน์  พลอยดี
 
1. นางสาววนิดา  เหล็กเพชร
 
6 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  พรหมสละ
 
1. นายสุพจน์  บุญชื่น
 
7 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 76 เงิน 23 1. เด็กหญิงวรรณิภา  สุวรรณ
 
1. นางสมคิด  มั่นอ่วม
 
8 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงบัวชมพู  จูสิงห์
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  อิ่มอาเทศ
3. เด็กหญิงสุรารักษ์  น้อยระแหง
 
1. นางดาราภา  คงพชรกร
2. นายสมบัติ  มีโพธิ์
 
9 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวันวิสา  จันทร์แรม
2. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  ช้างหัวหน้า
3. เด็กชายอธิพัฒน์  ขำกร่ำ
 
1. นางสาววนิดา  เหล็กเพชร
2. นายเสรี  เจริญผล
 
10 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 80 ทอง 25 1. เด็กหญิงพัชรี  อ่วมภักดี
2. เด็กชายสืบพงษ์  จูสิงห์
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  ทองแพง
 
11 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 74 เงิน 32 1. เด็กชายภู่พัน  จูสิงห์
2. เด็กชายวันสิริ  แสนสัมฤทธิ์
3. เด็กชายเจษฎา  ลอยจิระ
 
1. นางสาวจุไรรัตน์  ชมจุรัย
2. นายสมบัติ  มีโพธิ์