สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดดอนตาล สพป. ชัยนาท เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท. จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน พศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 21 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  บุญชื่น
 
1. นางสาวนันทิดา  กริมเขียว
 
2 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 23 1. เด็กหญิงรวีวรรณ  วังจีน
2. เด็กหญิงสุพิชญา  วิชญโฆษิต
3. เด็กหญิงอมรรัตน์  พลอยดี
 
1. นางสาววนิดา  เหล็กเพชร