สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดหัวหว้า สพป. ชัยนาท เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท. จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน พศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 67 ทองแดง 25 1. เด็กหญิงภัทราพร  สมบุญดี
 
 
2 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 0 - 1. เด็กหญิงสาริศา  บวบทอง
 
1. นางรักษา  โพธิ์อุไร
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 87 ทอง 16 1. เด็กหญิงดวงนภา  อยู่มาลัย
2. เด็กชายอนุชา  เส็งสุข
 
1. นายประสาร  อินทร์เอี่ยม
2. นางสุมณฑา  อินมณี
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 32 เข้าร่วม 40 1. เด็กชายวรินทร์กร  ชานันโท
2. เด็กชายวัชรพล  ขำงาม
 
1. นายจรัญ  สังข์ธูป
 
5 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 54 เข้าร่วม 32 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  เถื่อนขวัญ
2. เด็กชายณัฐพันธ์  บุญชื่น
 
1. นายประสาร  อินทร์เอี่ยม
 
6 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 0 - 1. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  กันเม่น
2. เด็กหญิงศศิวิมล  เกตุดำ
3. เด็กหญิงสุพัตรา  อินสารแสง
 
1. นางรักษา  โพธิ์อุไร
 
7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกรวรรณ  สุเมธโอฬาร
2. เด็กหญิงพัชริดา  อุดม
3. เด็กหญิงฟาริดา  ปั้นมาก
 
1. นางศรีอำพร  น่วมภักดี