สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหัวถนน สพป. ชัยนาท เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท. จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน พศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงนุชนารถ  ทองคำปั้น
 
 
2 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 78 เงิน 8 1. เด็กชายภานุพงศ์  อยู่มาลัย
 
 
3 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงนันทฑกานต์  หมายมั่น
2. เด็กหญิงนุชนาถ  ทองคำปั้น
 
1. นายธงชัย  ฉิมว
 
4 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 0 - 1. เด็กชายทรงวุฒิ  ขำคำ
 
1. นายธงชัย  ฉิมวงษ์ขอม
 
5 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 14 1. เด็กชายกิติพล  กันฉุน
2. เด็กชายณัฐพล  เกตุสาคร
3. เด็กชายทรงวุฒิ  ขำคำ
 
1. นายธงชัย  ฉิมวงษ์ขอม
 
6 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 63 ทองแดง 23 1. เด็กชายพีรณัฐ  งิ้วเรือง
2. เด็กชายเจษฎาวุฒิ  ขันแข็ง
 
1. นายธงชัย  ฉิมวงษ์ขอม
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 87 ทอง 16 1. เด็กหญิงจงรักษ์  วันทอง
2. เด็กชายรัชชานนท์  พุ่มพุทรา
 
1. นางฐิตาภรณ์  สิงห์สุพรรณ
2. นางณิชาภัทร  ท้วมวงษ์
 
8 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงจันจิรา  เกิดสมบัติ
2. เด็กหญิงจันทรา  ป้อมจันทร์
3. เด็กชายธนาคม  แผ้มสุข
 
1. นางฐิตาภรณ์   สิงห์สุพรรณ
2. นางณิชาภัทร  ท้วมวงษ์
 
9 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 76 เงิน 22 1. เด็กชายวิสิทธิ์  ประสม
 
1. นางแป้งล่ำ  คงมงคล
 
10 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 76 เงิน 23 1. เด็กชายบัณฑิต  เรืองสังข์
 
1. นางพเยาว์  สายบัว
 
11 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 77 เงิน 22 1. เด็กหญิงสุธิณี  สุขจุ่น
 
1. นายสมศักดิ์  ทับนิล
 
12 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 0 - 1. เด็กหญิงณัฐชา  พะคะพิกุล
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  พานทอง
3. เด็กหญิงสุธมนต์  แสงโต
 
1. นางแป้งล่ำ  คงมงคล
 
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายทรงวุฒิ  ขำคำ
2. เด็กหญิงนันทกานต์  หมายมั่น
 
1. นายธงชัย  ฉิมวงษ์ขอม
 
14 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 0 - 1. เด็กหญิงสุธัญญา  จิฮู๋
 
1. นางสาวอโนชา  ชำนาญแก้ว
 
15 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 84 ทอง 8 1. เด็กชายธนพัฒน์  อินขาว
2. เด็กชายรชต  เกษสาคร
3. เด็กหญิงสุชัญญา  จิอู๋
 
1. นางสาวอโนชา  ชำนาญแก้ว
 
16 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 81 ทอง 29 1. เด็กหญิงพิณทิพย์  ผลประเสริฐ
2. เด็กหญิงพีรยา  งิ้วเรือง
3. เด็กหญิงสโรชา  ป้อยแก้ว
 
1. นางสาวอโนชา  ชำนาญแก้ว