สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดอนแตง สพป. ชัยนาท เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท. จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน พศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงสุนิสา  ขำคำ
 
1. นายสัมฤทธิ์  ปิ่นเนตรรัตนะ
 
2 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 76 เงิน 24 1. เด็กชายเดโชชัย  อินทร์นุ่ม
 
1. นางสุปราณี  ธรวิวัฒน์
 
3 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 21 1. เด็กชายไพโรจน์  รอดโพธิ์
 
1. นายสัมฤทธิ์  ปิ่นเนตรรัตนะ
 
4 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายณัฐพล  เปรมเสถียร
2. เด็กชายพงศกร  จิตรหาญ
 
1. นายสัมฤทธิ์  ปิ่นเนตรรัตนะ
 
5 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 38 เข้าร่วม 36 1. เด็กหญิงเมธาพร  จตุรโมกข์
 
1. นางจินตนา  ทองดง
 
6 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงสุนิสา  ขำคำ
 
1. นางภิรมย์  พุ่มมี
 
7 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 0 - 1. เด็กหญิงนิจจารีย์  นาควัน
2. เด็กชายพงศ์ผลิน  พุทธโกสัย
3. เด็กชายรัฐธรรมนูญ  ก๋งแก้ว
 
1. นางภิรมย์  พุ่มมี
 
8 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 39.41 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงเมธาพร  จตุรโมกข์
 
1. นางจินตนา  ทองดง
 
9 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 70 เงิน 22 1. เด็กหญิงนิจารีย์  นาควัน
2. เด็กชายพงศกร  จิตร์หาญ
3. เด็กชายรัฐธรรมนูญ  ก๋งแก้ว
 
1. นางภิรมย์  พุ่มมี
 
10 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัญชลี  ศรีนามบุรี
 
1. นางจินตนา  ทองดง
 
11 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 74 เงิน 11 1. เด็กหญิงลักคนา  คงเหลี่ยม
2. เด็กหญิงอรวรรยา  พันตะเภา
 
1. นางภิรมย์  พุ่มมี
 
12 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 81 ทอง 5 1. เด็กชายสุพศิน  พงษ์ดำ
 
1. นางสมชนันท์  บ้านดอนแตง