สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดอนแตง สพป. ชัยนาท เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท. จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน พศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายณัฐพล  เปรมเสถียร
2. เด็กชายพงศกร  จิตรหาญ
 
1. นายสัมฤทธิ์  ปิ่นเนตรรัตนะ
 
2 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 38 เข้าร่วม 36 1. เด็กหญิงเมธาพร  จตุรโมกข์
 
1. นางจินตนา  ทองดง
 
3 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 39.41 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงเมธาพร  จตุรโมกข์
 
1. นางจินตนา  ทองดง