สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนคงรักษ์ประชานุเคราะห์ สพป. ชัยนาท เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท. จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน พศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 50 เข้าร่วม 33 1. เด็กหญิงวิชญาพร  เขียนแป๊ะ
 
1. นางวันเพ็ญ  นงบาง
 
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 67 ทองแดง 25 1. เด็กหญิงพิมพา  ภู่ทอง
 
1. นางพยุง  มีมุข
 
3 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 28 1. เด็กหญิงศรันย์พร  พุทธโกสัย
 
1. นางพยุง  มีมุข
 
4 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 77 เงิน 18 1. เด็กชายพัชรพล  เพ็ชรแพ
 
1. นางพยุง  มีมุข
 
5 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 83 ทอง 12 1. เด็กหญิงนันทิดา  คำนวน
 
1. นางพยุง  มีมุข
 
6 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 10 เข้าร่วม 23 1. เด็กชายพีรภัทร  เขียวอ่อน
 
1. นายเฉลิม  อ่อนเขตร์
 
7 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 8 เข้าร่วม 19 1. เด็กหญิงอรทัย  เรือนเพ็ชร
 
1. นายธีรพงศ์  คำแสง
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 91 ทอง 5 1. เด็กชายจตุพร  เพชรแพ
2. เด็กหญิงตรีรัตน์  บุญอ่อน
3. เด็กหญิงนลัทธพร  อ่อนเขตร์
4. เด็กหญิงรัตติกานต์  จันทร์น้อย
5. เด็กหญิงสโรชา  เมืองข้องน้อย
 
1. นางกาญจนา  คำแสง
2. นายธีรพงศ์  คำแสง
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธวัชชัย  บุญพันธ์
2. เด็กหญิงบุญญาพร  ไทรน้อย
 
1. นางกาญจนา  คำแสง
2. นางพยุง  มีมุข
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายปิยะภัทร  เกิดแก้ว
2. เด็กหญิงยศกร  พูลสวัสดิ์
 
1. นางกาญจนา  คำแสง
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  คำนับภา
2. เด็กชายจตุพร  เพ็ชรแพ
3. เด็กหญิงตรีรัตน์  บุญอ่อน
4. เด็กหญิงนลัทธพร  อ่อนเขตร์
5. เด็กหญิงรัตติกานต์  จันทร์น้อย
6. เด็กหญิงศศิประภา  กองยอด
7. เด็กชายศุภชัย  รอดฤทธิ์
8. เด็กหญิงสโรชา  เมืองข้องน้อย
9. เด็กชายอภิวัฒน์  ยังขาว
10. เด็กหญิงอรทัย  เรือนเพ็ชร
 
1. นางกาญจนา  คำแสง
2. นายธีรพงศ์  คำแสง
3. นายเฉลิม  อ่อนเขตร์
 
12 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  คำนับภา
2. เด็กหญิงศิริประภา  กองยอด
3. เด็กหญิงอรทัย  เรือนเพ็ชร
 
1. นายธีรพงศ์  คำแสง
2. นางพยุง  มีมุข
 
13 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กหญิงกลิ่นผกา  ฤทธิ์เต็ม
 
1. นางสาวชญานิษฐ์  พงค์พันธ์คุ้ม
 
14 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายนพดล  เทียนครบุรี
 
1. นางสาวชญานิษฐ์  พงค์พันธ์คุ้ม
 
15 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 60 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงกลิ่นผกา  ฤทธิ์เต็ม
 
1. นางสาวชญานิษฐ์  พงค์พันธ์คุ้ม
 
16 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 10 เข้าร่วม 28 1. เด็กชายอภิวัฒน์  ยังขาว
 
1. นางสาวชญานิษฐ์  พงค์พันธ์คุ้ม
 
17 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายนภดล  เทียนครบุีรี
2. เด็กชายอภิวัฒน์  ยังขาว
 
1. นางสาวชญานิษฐ์  พงค์พันธ์คุ้ม
 
18 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 81 ทอง 18 1. เด็กหญิงนภัสสร  ชัยนรินทร์
 
1. นางกาญจนา  คำแสง