สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนคงรักษ์ประชานุเคราะห์ สพป. ชัยนาท เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท. จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน พศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 67 ทองแดง 25 1. เด็กหญิงพิมพา  ภู่ทอง
 
1. นางพยุง  มีมุข
 
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 28 1. เด็กหญิงศรันย์พร  พุทธโกสัย
 
1. นางพยุง  มีมุข
 
3 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 60 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงกลิ่นผกา  ฤทธิ์เต็ม
 
1. นางสาวชญานิษฐ์  พงค์พันธ์คุ้ม