สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านท่าไม้ สพป. ชัยนาท เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท. จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน พศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงศศิปภา  หลำผึ้ง
 
1. นายดิเรก  พิพัฒจิตตระกูล
 
2 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 75.95 เงิน 6 1. เด็กชายธีรภัทร  เผือกผ่อง
2. เด็กชายภัทราวุธ  เอี่ยมเจียม
 
1. นางนิตยา  พราหมณี
2. นางยุพิน  ขวัญยืน
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 65 ทองแดง 6 1. เด็กชายจิรพัฒน์  บงบุตร
2. เด็กหญิงวรรณกมล  เปี่ยมทรัพย์
3. เด็กหญิงอภิชญา  ทองพรม
4. เด็กหญิงเกสรา  สังนก
5. เด็กหญิงเมธาวดี  ดาศรี
 
1. นางทองเครือ  เกษตรการณ์
2. นางนงลักษณ์  อยู่เล่ห์
 
4 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 65 ทองแดง 40 1. เด็กหญิงวิภาดา  ผลพัฒน์
 
1. นางนิตยา  พราหมณี
 
5 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 60 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงนัฐภาพร  สุวรรณคีรี
 
1. นายเสงี่ยม  เอี่ยมสง่า
 
6 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 60 ทองแดง 24 1. เด็กหญิงนัยณา  สิทธิกาล
 
1. นายเสงี่ยม  เอี่ยมสง่า