สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดใหญ่(นากประสุตประชานุสรณ์) สพป. ชัยนาท เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท. จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน พศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 57 เข้าร่วม 21 1. เด็กชายวัสพล  บัวแก้ว
 
1. นางสุมาลี  เตียเย็น
 
2 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 67 ทองแดง 35 1. เด็กชายกฤตนัย  เก่งสาริกิจ
 
1. นางสุมาลี  เตียเย็น
 
3 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 89 ทอง 4 1. เด็กหญิงกัญญา  แตงนนท์
2. เด็กหญิงจันทรัตน์  เชตใจ
 
1. นางสิตานันท์  มั่นฟัก
 
4 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 60 ทองแดง 31 1. เด็กชายเจตพล  สุวรรณ์พิบูลย์
 
1. นางสุมาลี  เตียเย็น
 
5 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 10 เข้าร่วม 23 1. เด็กชายบุญฤทธิ์  ทับจ่าง
 
1. นางสุมาลี  เตียเย็น
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 77 เงิน 16 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  ฉิมพลี
 
1. นางศรีนวล  รอดช้าง
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 88 ทอง 12 1. เด็กหญิงศุณัชฌาย์  เพ็ชรนิล
2. เด็กชายไพรัตน์  สมบูรณ์ธรรม
 
1. นายปรีชา  รอดช้าง
2. นางสุมาลี  เตียเย็น
 
8 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงกัญญา  แตงนนท์
2. เด็กชายจีรภัทร  บัววัฒน์
3. เด็กชายณัฐกร  บัววัด
4. เด็กชายณัฐภัทร  พรหมบุตร
5. เด็กชายทักษ์ดนัย  กันหา
6. เด็กชายธนธรณ์  คชสาร
7. เด็กชายบุญฤทธิ์  จากกรุง
8. เด็กชายปณิพนธ์  มากุล
9. เด็กหญิงพัชรมัย  บุญจันทร์
10. เด็กหญิงพิมชนก  ทองสุ่ม
11. เด็กหญิงศุธารา  เงาไพร
12. เด็กหญิงเจษฎาพร  แสนกระจาย
 
1. นายนิรันดร์  กันสุก
2. นายศักดา  นรเทพ
3. นางอารีย์  กันสุก
 
9 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 0 -    
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 60 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงนภัสสร  อ่วมต่าย
2. เด็กหญิงพัชรมัย  บุญจันทร์
3. เด็กหญิงศุธารา  เงาไพร
 
1. นางอารีย์  กันสุก
 
11 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 72 เงิน 38 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  แซ่โง้ว
2. เด็กหญิงทยิดา  เส็งระกา
3. เด็กชายทิวากร  มายา
 
1. นางวิมลรัตน์  รื่นอุรา
2. นางเรณู  มั่นฟัก