สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดใหญ่(นากประสุตประชานุสรณ์) สพป. ชัยนาท เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท. จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน พศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 67 ทองแดง 35 1. เด็กชายกฤตนัย  เก่งสาริกิจ
 
1. นางสุมาลี  เตียเย็น
 
2 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 60 ทองแดง 31 1. เด็กชายเจตพล  สุวรรณ์พิบูลย์
 
1. นางสุมาลี  เตียเย็น
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 60 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงนภัสสร  อ่วมต่าย
2. เด็กหญิงพัชรมัย  บุญจันทร์
3. เด็กหญิงศุธารา  เงาไพร
 
1. นางอารีย์  กันสุก