สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดหัวยาง(รัฐราษฎร์นุเคราะห์) สพป. ชัยนาท เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท. จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน พศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 64 ทองแดง 32 1. เด็กหญิงมนทกานติ์  เคสา
 
1. นางสาวสุกัญญา  กันทะนงค์
 
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 66 ทองแดง 34 1. เด็กหญิงอรพรรณ  หล่อทอง
 
1. นางพยอม  ทองวงศ์ษา
 
3 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 61 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงกชกร  โพธิ์ส้ม
 
1. นางพยอม  ทองวงศ์ษา
 
4 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 60 ทองแดง 11 1. เด็กชายอนุชา  แก้วมะ
 
1. นายช้วน  ยี่แม่นยิง
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 60 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงกชกร  โพธิ์ส้ม
2. เด็กหญิงกัณฐิกา  มูลธิโต
3. เด็กหญิงอรพรรณ  หล่อทอง
 
1. นางสาวทองหยิบ  เขียวอุบล
2. นางพยอม  ทองวงศ์ษา