สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 57(บ้านท่าฉนวน) สพป. ชัยนาท เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท. จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน พศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 72 เงิน 9 1. เด็กหญิงพัดชา  ศิระพรหม
 
1. นางสาวบังอร  ต่วนชัย
 
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 -1 -    
3 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงมนทิรา  สิงห์ทอง
 
1. นางสาวบังอร  ต่วนชัย
 
4 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 -1 -    
5 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปัทมพร  แตงนนท์
 
1. นางสาวบังอร  ต่วนชัย
 
6 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงพัชชา  ศิระพรหม
 
1. นางสาวบังอร  ต่วนชัย
 
7 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงพิมพ์ประพัตร  บุญไกร
2. เด็กหญิงวรางคณา  ทับรอด
 
1. นางจิรารัตน์  ชูเพ็ง
 
8 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงฑิตฐิตา  แผนสุพรรณ์
2. เด็กหญิงปัทมพร  แตงนนท์
 
1. นางสาวบังอร  ต่วนชัย
 
9 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 18 1. เด็กชายจตุรพิตร  มั่นกลิ่น
 
1. นายชนินทร์  ชูเพ็ง
 
10 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 0 -    
11 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 78 เงิน 4 1. เด็กชายทิชากร  ชวดนุช
2. เด็กชายเมธี  ธีรพินิจกิจการ
 
1. นางสาววันเพ็ญ  ทับวงษ์จันทร์
 
12 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 -1 -    
13 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 76 เงิน 9 1. เด็กหญิงปัณฑิตา  แตงนนท์
2. เด็กชายพงศ์พิสุทธิ์  นุ้ยแก้ว
3. เด็กชายสหรัฐ  บานเย็น
 
1. นายรัตนชัย  เอี่ยมเต็ง
 
14 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงศกลวรรณ  ชั่งแช่ม
 
1. นายรัตนชัย  เอี่ยมเต็ง
 
15 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 77 เงิน 6 1. เด็กหญิงธรสิรี  เขียวภักดี
2. เด็กหญิงธิดา  กวางแก้ว
 
1. นายชนินทร์  ชูเพ็ง
 
16 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 80 ทอง 25 1. เด็กชายสิทธิกร  เจริญรุ่งธนะวัฒน์
2. เด็กชายเจษฎา  ลอยประดิษฐ์
 
 
17 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 -1 -    
18 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 84 ทอง 4 1. เด็กชายภัทรภูมิ  ยังเฟื่อง
2. เด็กหญิงเมษา  กวางแก้ว
 
1. นางสาวกนกวรรณ  สุขเสวี
 
19 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 77.6 เงิน 23 1. เด็กหญิงณัฏฐภัทร  ชัยสูงเนิน
 
1. นางกำไร  สุขหย่อง