สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 57(บ้านท่าฉนวน) สพป. ชัยนาท เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท. จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน พศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปัทมพร  แตงนนท์
 
1. นางสาวบังอร  ต่วนชัย
 
2 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงพิมพ์ประพัตร  บุญไกร
2. เด็กหญิงวรางคณา  ทับรอด
 
1. นางจิรารัตน์  ชูเพ็ง