สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 57(บ้านท่าฉนวน) สพป. ชัยนาท เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท. จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน พศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงมนทิรา  สิงห์ทอง
 
1. นางสาวบังอร  ต่วนชัย
 
2 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงพัชชา  ศิระพรหม
 
1. นางสาวบังอร  ต่วนชัย
 
3 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 18 1. เด็กชายจตุรพิตร  มั่นกลิ่น
 
1. นายชนินทร์  ชูเพ็ง