สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดธรรมขันธ์(ประชาสงเคราะห์) สพป. ชัยนาท เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท. จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน พศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 67 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  จีนแจ
 
1. นางสุจินต์  จิตพินิจ
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 74 เงิน 36 1. เด็กหญิงมาณีวรรณ  สุขธรรม
 
1. นางสุจินต์  จิตพินิจ
 
3 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 4 เข้าร่วม 28 1. เด็กหญิงวัสสวดี  อินทร์สูรย์
 
1. นายบัญชา  จิตพินิจ
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 40 เข้าร่วม 34 1. เด็กหญิงภาวิณี  บำรุงพาณิชย์
2. เด็กหญิงมานิตา  อินทร์สูรย์
 
1. นายบัญชา  จิตพินิจ
2. นางศิรีธร  จันระแสง
 
5 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 69 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงขวัญชนก  แสงเมฆ
2. เด็กชายรัฐภูมิ  ธงชัย
3. เด็กหญิงสุนิสา  อินทโชติ
 
1. นายวิโรจน์  ษมาวิมล
2. นางสุจินต์  จิตพินิจ
 
6 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 65 ทองแดง 17 1. เด็กชายพิพัฒน์  ขำสิทธิ์
 
1. นายวิโรจน์  ษมาวิมล
 
7 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 73 เงิน 30 1. เด็กหญิงวชิราภรณ์  ชวดนุช
 
1. นายวิโรจน์  ษมาวิมล
 
8 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 56 เข้าร่วม 28 1. เด็กหญิงฐิติกานต์  นุชนารถ
2. เด็กหญิงหรรษา  ชั่งหลก
 
1. นางสาวพนัดดา  แพงดี
2. นายรชต  ปานสมบูรณ์
 
9 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 0 - 1. เด็กหญิงมานิตา  อินทร์สูรย์
2. เด็กหญิงวัสสวดี  อินทร์สูรย์
 
1. นางสาวพนัดดา  แพงดี
2. นายรชต  ปานสมบูรณ์
 
10 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 81 ทอง 15 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  พรรณนา
2. เด็กชายรัฐเขต  ธงชัย
 
1. นางสาวพนัดดา  แพงดี
2. นายรชต  ปานสมบูรณ์
 
11 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 0 - 1. เด็กชายธนากร  อ่อนทนงค์
2. เด็กหญิงภคภรณ์  เลิศปรีชา
3. เด็กชายศุภกร  โนนสูงเนิน
 
1. นางศิรีธร  จันระแสง