สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดธรรมขันธ์(ประชาสงเคราะห์) สพป. ชัยนาท เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท. จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน พศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 4 เข้าร่วม 28 1. เด็กหญิงวัสสวดี  อินทร์สูรย์
 
1. นายบัญชา  จิตพินิจ
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 40 เข้าร่วม 34 1. เด็กหญิงภาวิณี  บำรุงพาณิชย์
2. เด็กหญิงมานิตา  อินทร์สูรย์
 
1. นายบัญชา  จิตพินิจ
2. นางศิรีธร  จันระแสง
 
3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 56 เข้าร่วม 28 1. เด็กหญิงฐิติกานต์  นุชนารถ
2. เด็กหญิงหรรษา  ชั่งหลก
 
1. นางสาวพนัดดา  แพงดี
2. นายรชต  ปานสมบูรณ์