สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลมโนรมย์ สพป. ชัยนาท เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท. จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน พศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 83 ทอง 13 1. เด็กหญิงเกวลี  อินทร์แรม
 
1. นายมานพ  พุ่มฝาง
 
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 61 ทองแดง 37 1. เด็กชายจักรพันธ์  เก่งธัญกร
 
1. นางนิสา  ศรีสว่าง
 
3 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 77 เงิน 18 1. เด็กหญิงอรวรา  พุ่มเงิน
 
1. นางนิสา  ศรีสว่าง
 
4 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 73 เงิน 17 1. เด็กหญิงภาวิตา  พันธ์พยอม
 
1. นายมานพ  พุ่มฝาง
 
5 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 63 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงปัณฑิตา  คงเนตร
 
1. นายชำนาญ  ศิริชัย
 
6 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 15 1. เด็กชายชนาธิป  นุชน้อมบุญ
2. เด็กชายพรชัย   วงษ์ทิพย์
3. เด็กชายสมชาย  ยอดชนะ
 
1. นายชำนาญ  ศิริชัย
 
7 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 0 - 1. เด็กชายชยภัทร์  วงศ์อินทร์
 
1. นายชำนาญ  ศิริชัย
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 83 ทอง 5 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  เรือนภู่
2. เด็กหญิงณัฏฐ์กิตต์   ทับบุรี
3. เด็กหญิงวิชญาพร  แสงนาค
4. เด็กหญิงสิราวรรณ  ไทยบัณฑิตย์
5. เด็กหญิงอรวรา  พุ่มเงิน
 
1. นางธนกร  ฉายประทีปคชา
2. นางสาวยิ่งชีพ  สีเขียว
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 72 เงิน 12 1. เด็กหญิงกัลยา  วงษ์ทิพย์
2. เด็กหญิงชลลดา  แก้ววิกา
3. เด็กหญิงซัลมาห์  ปาทาน
4. เด็กหญิงฐิติพร  พุ่มขจร
5. เด็กหญิงรัตนาวดี  เหลือสำเภา
 
1. นางธนกร  ฉายประทีปคชา
2. นางสาวยิ่งชีพ  สีเขียว
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 64 ทองแดง 27 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  เรือนภู่
 
1. นางธนกร  ฉายประทีปคชา
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 72 เงิน 32 1. เด็กหญิงจันทมาศ  แตงโพธิ์
 
1. นางสาวยิ่งชีพ  สีเขียว
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 81 ทอง 20 1. เด็กชายศุภกร  กล่ำบุรี
2. เด็กหญิงสุกัญญา  กาวิชัย
 
1. นางธนกร  ฉายประทีปคชา
2. นางสาวยิ่งชีพ  สีเขียว
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 83 ทอง 29 1. เด็กหญิงเกวลี  อินทร์แรม
2. เด็กชายเจษฎากร  ยงรัตนพรชัย
 
1. นางธนกร  ฉายประทีปคชา
2. นางสาวยิ่งชีพ  สีเขียว
 
14 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 39 เข้าร่วม 37 1. เด็กหญิงทินมณี  ชูแก้ว
2. เด็กชายเกรียงศักดิ์  บุญเพ็ชร์
 
1. นายธีระ  บุญเกิด
 
15 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 76 เงิน 8 1. เด็กหญิงธนพร  เขาแก้ว
2. เด็กหญิงนฤมล  จุอุบล
 
1. นางสาวยิ่งชีพ  สีเขียว
 
16 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ทับพูล
2. เด็กชายธนวันต์  ฟักเกาะ
3. เด็กชายปุญญพัฒน์  เอนกฤทธิ์
 
1. นางธนกร  ฉายประทีปคชา
2. นางสาวยิ่งชีพ  สีเขียว
 
17 ศิลปะ ขิม 7 หย่อง ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุภัทรา  นิยมธรรม
 
1. นายธีระ  บุญเกิด
 
18 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 82 ทอง 5 1. เด็กหญิงธุวดารา   มีแดนไผ่
 
1. นางสาวเศรษฐสิริ  อำไพสัมพันธกุล
 
19 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 55 เข้าร่วม 30 1. เด็กชายศรณรินทร์  ไม้โง
2. เด็กชายเจตน์สฤษฎ์  ไผ่แก้ว
 
1. นางสาวยิ่งชีพ  สีเขียว
 
20 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายนันทภูมิ  สดรัมย์
2. เด็กชายพนัส  เสือสกุล
3. เด็กชายพินิจ  หนูสวัสดิ์
 
1. นายสุเทพ  นิยมธรรม
 
21 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 64 ทองแดง 21 1. เด็กหญิงธิติกา  ผสมทรัพย์
2. เด็กชายมานะชัย  คงจันทร์
 
1. นางสาวเพียงมณี  โพธิ์หวี
 
22 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 76 เงิน 34 1. เด็กหญิงญาณิศา  นุชน้อมบุญ
2. เด็กชายเจษฎากร  ยงรัตนพรชัย
 
1. นางสาวเพียงมณี  โพธิ์หวี
 
23 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 77 เงิน 7 1. เด็กหญิงพิชญาภา  สุตตสันต์
 
1. นางนิรมล  ศิริชัย
 
24 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 78 เงิน 6 1. เด็กหญิงกชกร  บุญสุภา
 
1. นางลำดวน  รอดสถิตย์
 
25 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 49 เข้าร่วม 20 1. เด็กหญิงวรัญญา  สิทธิฑูล
 
1. นางลำดวน  รอดสถิตย์
 
26 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 67 ทองแดง 15 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ทับพูล
2. เด็กหญิงนภัสสร  จั่นเจริญ
3. เด็กชายพนมพร  ชมพูศาสตร์
4. เด็กหญิงพรนภัส  น้อยเปลี่ยน
5. เด็กชายสหภาพ  ไววิทย์กรรม
6. เด็กหญิงสุภัสสรา   เต๊ะฮุย
 
1. นางสาวยิ่งชีพ  สีเขียว
 
27 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงซัลมาห์  ปาทาน
2. เด็กหญิงฐิติพร  พุ่มขจร
 
1. นางลำดวน  รอดสถิตย์
 
28 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 71.25 เงิน 36 1. เด็กหญิงมณทกานต์  เสาะซิ้ว
 
1. นางบุบผา  เกิดสิน
 
29 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 84 ทอง 8 1. เด็กชายธนัญชัย  อินทอง
2. เด็กชายสุสหกิจจ์  ทดแทนสุข
3. เด็กหญิงอมรรัตน์  วงษ์เวทเทวันท์
 
1. นางสาวเพียงมณี  โพธิ์หวี