สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลมโนรมย์ สพป. ชัยนาท เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท. จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน พศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 61 ทองแดง 37 1. เด็กชายจักรพันธ์  เก่งธัญกร
 
1. นางนิสา  ศรีสว่าง
 
2 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 63 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงปัณฑิตา  คงเนตร
 
1. นายชำนาญ  ศิริชัย
 
3 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 15 1. เด็กชายชนาธิป  นุชน้อมบุญ
2. เด็กชายพรชัย   วงษ์ทิพย์
3. เด็กชายสมชาย  ยอดชนะ
 
1. นายชำนาญ  ศิริชัย
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 64 ทองแดง 27 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  เรือนภู่
 
1. นางธนกร  ฉายประทีปคชา
 
5 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 64 ทองแดง 21 1. เด็กหญิงธิติกา  ผสมทรัพย์
2. เด็กชายมานะชัย  คงจันทร์
 
1. นางสาวเพียงมณี  โพธิ์หวี
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 67 ทองแดง 15 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ทับพูล
2. เด็กหญิงนภัสสร  จั่นเจริญ
3. เด็กชายพนมพร  ชมพูศาสตร์
4. เด็กหญิงพรนภัส  น้อยเปลี่ยน
5. เด็กชายสหภาพ  ไววิทย์กรรม
6. เด็กหญิงสุภัสสรา   เต๊ะฮุย
 
1. นางสาวยิ่งชีพ  สีเขียว