สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนลัดดาประชาสรรค์ สพป. ชัยนาท เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท. จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน พศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 68 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงภัทรสุดา   กลิ่นจัตุรัส
 
1. นางมาลี   ขุนจ่าศาล
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กหญิงธนัชพร   ขุนพรหม
2. เด็กหญิงภัทรสุดา   กลิ่นจัตุรัส
3. เด็กชายภานุกรณ์   โชติสวัสดิ์
4. เด็กหญิงสาธินี   ชำนาญเนาว์
5. เด็กชายสิรธีร์   จันทร์เมือง
 
1. นางนงนุช   ปานกลาง
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 74 เงิน 8 1. เด็กหญิงกนกนันท์   กล่อมเกลา
2. เด็กชายจักรกฤษ   พันธุ์สุวรรณ
3. เด็กชายมงคล   สังข์ทอง
4. เด็กหญิงศรีไพศาล   เพชรนิล
5. เด็กหญิงสุทธิดา   นารอด
 
1. นางสุนีย์   แดงสง่า
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 87 ทอง 16 1. เด็กชายมหรรณพ  มิ่งขวัญ
2. เด็กหญิงสุชีรา    โชติเมืองปัก
 
1. นางมาลีรัตน์  ขุนจ่าศาล
 
5 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 76 เงิน 8 1. เด็กชายภาณุกร   โชติสวัสดิ์
2. เด็กหญิงสุชีรา   โชติเมืองปัก
 
1. นางมาลีรัตน์   ขุนจ่าศาล
 
6 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 80 ทอง 14 1. เด็กหญิงวริษฐา   ใยสุข
 
1. นางนงนุช    ปานกลาง
 
7 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายรวิทย์   ทับโพธิ์
 
1. นางนงนุช   ปานกลาง
 
8 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวริษฐา   ใยสุข
 
1. นางนงนุช   ปานกลาง
 
9 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 60 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงวริษฐา    ใยสุข
 
1. นางสิริวัฒนา   วุฒิเวทย์
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 61 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงสายธาร   ทองอินทร์
 
1. นางสิริวัฒนา    วุฒิเวทย์