สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนลัดดาประชาสรรค์ สพป. ชัยนาท เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท. จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน พศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 68 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงภัทรสุดา   กลิ่นจัตุรัส
 
1. นางมาลี   ขุนจ่าศาล
 
2 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 60 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงวริษฐา    ใยสุข
 
1. นางสิริวัฒนา   วุฒิเวทย์
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 61 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงสายธาร   ทองอินทร์
 
1. นางสิริวัฒนา    วุฒิเวทย์