สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดหลวงพ่อขาว สพป. ชัยนาท เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท. จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน พศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 66 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงตรีรัตน์   ดวงเดือน
 
1. นางอารีวรรณ์   เรืองศรี
 
2 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายชิษณุพงษ์  ไชยมนตรี
2. เด็กหญิงชุติมา   กรัดกระยาง
 
1. นางอารีวรรณ์   เรืองศรี
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 -1 -    
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 70 เงิน 37 1. เด็กชายชนะชัย   คุ้มเขต
2. เด็กหญิงภัสสร  กลั่นคำ
 
1. นางสาววรพรรณ  เทพสุภา
2. นางอารีวรรณ    เรืองศรี
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 50 เข้าร่วม 22 1. เด็กหญิงกนกพร  บุญเดช
2. เด็กหญิงโสภิตา   สิทธิชาคำ
 
1. นางทัศนีย์    เอี่ยมทา
2. นางอารีวรรณ์  เรืองศรี
 
6 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 64 ทองแดง 25 1. เด็กชายธนกร  โตวิจารณ์
2. เด็กชายสุรเสกข์  มากุลชร
3. เด็กชายเอกภพ   กองกูล
 
1. นายปิติชัย  โอชา
2. นายวีรสิทธิ์   คงทอง
 
7 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 74 เงิน 11 1. เด็กหญิงคริษฐา  แต่ตวง
2. เด็กชายธนากร  โตวิจารณ์
 
1. นายวีรสิทธ์ิ  คงทอง
2. นางอารีวรรณ์  เรืองศรี
 
8 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 84 ทอง 16 1. เด็กชายกิจจา   คำเมือง
2. เด็กชายณัฒวัตร   แสงเย็น
3. เด็กชายเอกภพ    กองคูณ
 
1. นายปิติชัย  โอชา
2. นายสมควร   ปลั่งดี
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงกนกพร   บุญเดช
2. เด็กหญิงอธิติยา  บัวเบา
3. เด็กหญิงโสภิตา  สิทธิชาคำ
 
1. นายสมควร  ปลั่งดี
2. นางอารีวรรณ์   เรืองศรี