สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดหลวงพ่อขาว สพป. ชัยนาท เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท. จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน พศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 66 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงตรีรัตน์   ดวงเดือน
 
1. นางอารีวรรณ์   เรืองศรี
 
2 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 64 ทองแดง 25 1. เด็กชายธนกร  โตวิจารณ์
2. เด็กชายสุรเสกข์  มากุลชร
3. เด็กชายเอกภพ   กองกูล
 
1. นายปิติชัย  โอชา
2. นายวีรสิทธิ์   คงทอง