สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดส่องคบ สพป. ชัยนาท เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท. จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน พศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงชนิกานต์   เสียงเย็น
 
1. นางสุภาภรณ์    วัฒนใย
 
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กหญิงกาญจนา   สามัญสาริกิจ
 
1. นางสาวสายพิณ   ฉิมกรด
 
3 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงกฤษณา   นาคชุ่ม
 
1. นางสุภาภรณ์    วัฒนใย
 
4 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 0 - 1. เด็กหญิงธิดาพร   เขียวโพธิ์
 
1. นายไพรัตน์   จิระวงศ์
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 75 เงิน 5 1. เด็กหญิงกฤษณา   นาคชุ่ม
2. เด็กหญิงจันทร์ธิมา   แจ้งดี
3. เด็กหญิงชนิกานต์    เสียงเย็น
4. เด็กหญิงทิวาศรี   จันทร์แสง
5. เด็กหญิงธิดาพร   เขียวโพธิ์
6. เด็กหญิงบุษกร   กันเกตุ
7. เด็กหญิงปรียาพร   ยี่ปั๋ว
8. เด็กหญิงปวันรัตน์   หนูเมือง
9. เด็กหญิงรัชนก   แรงแทะ
10. เด็กหญิงสุพรรษา   ดวงจันทร์
 
1. นางกัลยา   เกิดน้อย
2. นางพัชรี   หิริกมล
3. นางสาวสายพิน   ฉิมกรด
 
6 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 0 - 1. เด็กชายณัฐสิทธิ์   กาวี
2. เด็กชายภาณุพงษ์   อ่ำจุ้ย
3. เด็กชายวรุฒน์   แดงศรี
 
1. นางสาวสุปัญญา   หนูเยี่ยม
2. นายไพรัตน์   จิระวงค์
 
7 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงธิดาพร   เขียวโพธิ์
 
1. นายไพรัตน์   จิระวงศ์
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายทิวาศรี   จันทร์แสง
 
1. นางสาวสุปัญญา   หนูเยี่ยม
2. นายไพรัตน์   จิระวงศ์
 
9 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 0 - 1. เด็กหญิงภิมลรัตน์   หงษ์กำเนิด
 
1. นางพัชรี   หิริกมล