สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนบ้านหางน้ำสาคร สพป. ชัยนาท เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท. จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน พศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กชายอานนท์  อินทร์คง
 
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 77 เงิน 32 1. เด็กหญิงธนิตา  เหลือสำเภา
 
1. นายวินัย  สาททอง
 
3 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 28 1. เด็กชายปิยะฉัตร  เจริญวงศ์
 
1. นายวินัย  สาททอง
 
4 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 0 - 1. เด็กหญิงสุพรรณวษา  ขันทองคำ
 
1. นางสุปราณี  ปิ่นปาน
 
5 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 8 เข้าร่วม 19 1. เด็กหญิงกวินทิพย์  แก้วพิมพ์เมือง
 
1. นายมานะ  ชื่้นอยู่
 
6 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 62 ทองแดง 36 1. เด็กหญิงธารทิพย์  การกุล
2. เด็กหญิงปนัฐดา  เพช็รอินทร์
3. เด็กหญิงวีรวรรณ  น้ำคำ
 
1. นายสมชาติ  พันธ์เขียน
2. นายสมชาติ  พันธ์เขียน
 
7 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 66 ทองแดง 16 1. เด็กชายธวัชชัย  มาขุนทด
2. เด็กชายอิทธิชาติ  มาขุนทด
 
1. นางวิลัยพร  มาศิริ
 
8 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 89.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฎฐภัทร  เถื่อนยัง
2. เด็กชายพงศธร  ผมเหมาะ
 
1. นายสมชาติ  พันธ์เขียน
 
9 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 55.65 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายชลสิทธิ์  ครุฑแกะ
2. เด็กชายศิริชัย  สามเรืองศรี
 
1. นายสมชาติ  พันธ์เขียน
 
10 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กชายภูวเดช  สุขจุ่น
2. เด็กชายรัฐธรรมนูญ  อิ่มดารา
3. เด็กหญิงวรวรรณ  ปานไธสงค์
 
1. นายบุญธรรม  อินทร์พิทักษ์
 
11 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชมพูนุช  คะเรรัมย์
2. เด็กหญิงทัศนีย์  สุนา
3. เด็กหญิงสุรษา  กันเที้ยม
 
1. นายอุทัย  คำวิเศษ
 
12 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กหญิงรัฐกฤตา  บัวเฉียง
2. เด็กหญิงสุกัญญา  สีดาแก้ว
 
1. นางสาวณัฐฐินัน  แสนอินต๊ะ
2. นางสาวสิริมา  ฉิมวงษ์ขอม
 
13 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงวิวรรชนีย์  อินจันทร์
2. เด็กหญิงหงส์  แสงสุทธิ
 
1. นายอุทัย  คำวิเศษ
 
14 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงศุกใจ  ไม้ตะเภา
2. เด็กหญิงอรวรา  โพธา
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  บริสุทธิ์
 
1. นายอุทัย  คำวิเศษ
 
15 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 55 เข้าร่วม 30 1. เด็กหญิงณัฐกฤตา  บัวเฉียง
2. เด็กหญิงสุพรรณวสา  ขันทองคำ
 
1. นายอุทัย  คำวิเศษ
 
16 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 0 - 1. เด็กหญิงศศิวิมล  แตงโพธิ์
2. เด็กชายศุภกฤต  สีสังข์
3. เด็กหญิงเกวลิน  ชูพันธ์
 
1. นายสมศักดิ์  แสงประชุมพันธ์
 
17 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 74 เงิน 14 1. เด็กหญิงชนิตา  อ่ำรอด
2. เด็กหญิงอิศริยา  ร้อยดาพันธ์
 
1. นายอุทัย  คำวิเศษ
 
18 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 81 ทอง 15 1. เด็กหญิงยาสุมิน  แก่นนาคำ
2. เด็กหญิงอโนชา  อุปพรม
 
1. นายอุทัย  คำวิเศษ
 
19 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงธนัชชา  โสพรม
 
1. นายไพบูลย์  บูรณะอนุสรณ์
 
20 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงธนัชชา  โสพรม
 
1. นายไพบูลย์  บูรณะอนุสรณ์
 
21 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 65 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงกวินทิพย์  แก้วพิมพ์เมือง
2. เด็กหญิงธนัชชา  โสพรม
 
1. นายไพบูลย์  บูรณะอนุสรณ์
2. นายไพบูลย์  บูรณะอนุสรณ์
 
22 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 0 - 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  สีมาก
 
1. นางระเบียบ  ทองวิชิต
 
23 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 0 - 1. เด็กหญิงขวัญชนก  แสงทอง
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  สีมาก
3. เด็กชายศุภชัย  สีดาแก้ว
 
1. นางระเบียบ  ทองวิชิต