สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนบ้านหางน้ำสาคร สพป. ชัยนาท เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท. จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน พศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 8 เข้าร่วม 19 1. เด็กหญิงกวินทิพย์  แก้วพิมพ์เมือง
 
1. นายมานะ  ชื่้นอยู่
 
2 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 55.65 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายชลสิทธิ์  ครุฑแกะ
2. เด็กชายศิริชัย  สามเรืองศรี
 
1. นายสมชาติ  พันธ์เขียน
 
3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 55 เข้าร่วม 30 1. เด็กหญิงณัฐกฤตา  บัวเฉียง
2. เด็กหญิงสุพรรณวสา  ขันทองคำ
 
1. นายอุทัย  คำวิเศษ