สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนบ้านหางน้ำสาคร สพป. ชัยนาท เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท. จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน พศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 28 1. เด็กชายปิยะฉัตร  เจริญวงศ์
 
1. นายวินัย  สาททอง
 
2 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 62 ทองแดง 36 1. เด็กหญิงธารทิพย์  การกุล
2. เด็กหญิงปนัฐดา  เพช็รอินทร์
3. เด็กหญิงวีรวรรณ  น้ำคำ
 
1. นายสมชาติ  พันธ์เขียน
2. นายสมชาติ  พันธ์เขียน
 
3 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 66 ทองแดง 16 1. เด็กชายธวัชชัย  มาขุนทด
2. เด็กชายอิทธิชาติ  มาขุนทด
 
1. นางวิลัยพร  มาศิริ
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 65 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงกวินทิพย์  แก้วพิมพ์เมือง
2. เด็กหญิงธนัชชา  โสพรม
 
1. นายไพบูลย์  บูรณะอนุสรณ์
2. นายไพบูลย์  บูรณะอนุสรณ์