สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดโรงวัว สพป. ชัยนาท เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท. จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน พศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 93 ทอง 4 1. เด็กหญิงวรัญญา   พรมเวียง
 
1. นายแดนดี   พันธุศิลป์
 
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 60 ทองแดง 39 1. เด็กชายธีรเมธ   สาลารัตน์
 
1. นางสาววัชรา   กำเพ็ชร
 
3 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงชาริยา    ชินสิทธิ์
 
1. นางสมหมาย   เทียนบูชา
 
4 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 21 1. เด็กหญิงปาณฑรา    ชื่นใจ
 
1. นางสมถวิล   พุ่มละมัย
 
5 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงจุรีพร   มีสา
 
1. นางสมถวิล   พุ่มละมัย
 
6 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงชาริยา  ชินสิทธิ์
 
1. นางสมหมาย   เทียนบูชา
 
7 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายเติมศักดิ์   หอมสนิท
 
1. นางพิมพ์พร   อินต๊ะแสน
 
8 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 0 - 1. เด็กชายทศธรณ์    มูลทา
 
1. นางทัศนีย์    สงเคราะห์
 
9 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   กำเพ็ชร
2. เด็กชายทศธรณ์  มูลทา
3. เด็กหญิงมาลัยวรรณ   ชาลี
 
1. นางสาวรุ่งอรุณ   หมู่พยัคฆ์
 
10 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 -    
11 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 52.59 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายกควัฒน์  อินทร์เสวก
2. เด็กชายกัมปนาท  ตั๋นน้อย
 
1. นางสาวรุ่งอรุณ   หมู่พยัคฆ์
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 75 เงิน 11 1. เด็กชายณัฐวร   ทองขาว
2. เด็กหญิงนันทินี   กลิ่นนารีศรี
 
1. นางสาววัชรา   กำเพ็ชร
 
13 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 50 เข้าร่วม 22 1. เด็กหญิงปาณฑรา   ชื่นใจ
2. เด็กหญิงศิรศักดิ์    สิทธิ์กุลพงศ์
 
1. นายแดนดี   พันธุศิลป์
 
14 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงนภัสสร   ดอกไม้
2. เด็กหญิงพรพิมล    ศรีจีน
 
1. นายชัยณรงค์  เอี่ยมละออ
 
15 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 76 เงิน 22 1. เด็กหญิงฐิตินันท์   ขันทอง
 
1. นางทัศนีย์   สงเคราะห์
 
16 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 78 เงิน 6 1. เด็กหญิงนันทวัน   ดาอ่อน
 
1. นางพิมพ์พร   อินต๊ะแสน
 
17 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจริญา   แก้วเอี่ยม
2. เด็กหญิงฉัตรยา   ศรีวิระ
3. เด็กชายธนภัทร   นาวารี
 
1. นางพิมพ์พร   อินต๊ะแสน
 
18 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพจมาน    ฟักมี
2. เด็กชายสิทธิพงศ์   กำเพ็ชร
3. เด็กชายอนวัช   คำเสือ
 
1. นางทัศนีย์    สงเคราะห์
 
19 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 83 ทอง 8 1. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  ขันทอง
2. เด็กชายวรายุส   ศรีสุพรรณ์
3. เด็กหญิงวิชญาพร   ขำดำ
 
1. นางสาวสุวัชราภรณ์   แย้มนุ่น
 
20 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 0 - 1. เด็กหญิงณัฐณิชา    อิ่มสิน
2. เด็กชายธัญพิสิษฐ    เพ็ชรมั่ง
3. เด็กหญิงอันทิกา    พิกุลทอง
 
1. นางสาวสุวัชราภรณ์   แย้มนุ่น
 
21 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 0 - 1. เด็กหญิงน้ำเพชร   ชะเอม
2. เด็กหญิงปาลิดา   ศรีบุญไชย
3. เด็กหญิงพรรณิภา  ล่ำข้อ
 
1. นางทัศนีย์   สงเคราะห์
 
22 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 70 เงิน 13 1. เด็กชายกิตติพงษ์   แก้วเวียง
2. เด็กชายชนาธิป  ศรีบุญไชย
3. เด็กหญิงปิยาพัขร   ขำขาว
4. เด็กหญิงพีรยา  แพงเรือน
5. เด็กชายศยาม  จันทร์พูล
6. เด็กชายไกรวิชญ์   บุญเวียง
 
1. นายจารึก   ขำเอี่ยม
 
23 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิราภา   กลิ่นนารีศรี
2. เด็กหญิงนภัสสร   ดอกไม้
3. เด็กหญิงพรพิมล   ศรีจีน
4. เด็กหญิงวิชญาพร    ขำดำ
5. เด็กหญิงสมิตานัน   แสงรูจี
 
1. นายนายชัยณรงค์  เอี่ยมละออ
 
24 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 60 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงธัญรัตน์   มนต์ประเสริฐศรี
2. เด็กหญิงนภัสสร   ดอกไม้
3. เด็กหญิงสมิตานัน   แสงรูจี
 
1. นางสมหมาย   เทียนบูชา
 
25 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 74 เงิน 32 1. เด็กชายกิตติพงศ์   กลิ่นนารีศรี
2. เด็กหญิงณัฐกมล  ตุ้มเงิน
3. เด็กชายปิยวัฒน์   หมอนทอง
 
1. นางทัศนีย์   สงเคราะห์
 
26 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 83 ทอง 19 1. เด็กหญิงณวิภา    แสงรูจี
2. เด็กหญิงปัญนพร   ชินสิทธิ์
3. เด็กหญิงเพชรภิญญา   นิลปัญญา
 
1. นางทัศนีย์   สงเคราะห์