สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดโรงวัว สพป. ชัยนาท เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท. จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน พศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงชาริยา  ชินสิทธิ์
 
1. นางสมหมาย   เทียนบูชา
 
2 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 52.59 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายกควัฒน์  อินทร์เสวก
2. เด็กชายกัมปนาท  ตั๋นน้อย
 
1. นางสาวรุ่งอรุณ   หมู่พยัคฆ์
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 50 เข้าร่วม 22 1. เด็กหญิงปาณฑรา   ชื่นใจ
2. เด็กหญิงศิรศักดิ์    สิทธิ์กุลพงศ์
 
1. นายแดนดี   พันธุศิลป์
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงนภัสสร   ดอกไม้
2. เด็กหญิงพรพิมล    ศรีจีน
 
1. นายชัยณรงค์  เอี่ยมละออ