สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดโรงวัว สพป. ชัยนาท เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท. จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน พศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 60 ทองแดง 39 1. เด็กชายธีรเมธ   สาลารัตน์
 
1. นางสาววัชรา   กำเพ็ชร
 
2 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 21 1. เด็กหญิงปาณฑรา    ชื่นใจ
 
1. นางสมถวิล   พุ่มละมัย
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 60 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงธัญรัตน์   มนต์ประเสริฐศรี
2. เด็กหญิงนภัสสร   ดอกไม้
3. เด็กหญิงสมิตานัน   แสงรูจี
 
1. นางสมหมาย   เทียนบูชา