สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนวัดดักคะนน สพป. ชัยนาท เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท. จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน พศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 81 ทอง 20 1. เด็กหญิงนิรัชพร  เกิดนิมิตร์
 
1. นายพัลลภ  ทิพยรัตน์
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 70 เงิน 12 1. เด็กหญิงปลื้มกมล  ป้อมทอง
 
1. นางอุไร  เยประยูร
 
3 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 77 เงิน 14 1. นางสาวศิริวรรณ  มหาวิจิตร
 
1. นางอุไร  เยประยูร
 
4 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 78 เงิน 8 1. เด็กหญิงนันธิตยา  เมืองนิล
 
1. นางชฎาภรณ์  สุนันทคงเดช
 
5 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 -1 - 1. นางสาวปลื้มกมล  ป้อมทอง
 
1. นางอุไร  เยประยูร
 
6 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 28 เข้าร่วม 41 1. เด็กชายกมลเทพ  เอี่ยมลออ
 
1. นางชฎาภรณ์  สุนันทคงเดช
 
7 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 0 - 1. เด็กหญิงปาจรีย์  คุ้มภู่
 
1. นายวิมล  แช่มอุบล
 
8 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 6 เข้าร่วม 16 1. นายณัฐวร  จอนพงษ์
 
1. นายวิมล  แช่มอุบล
 
9 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 70 เงิน 20 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  บิลชัย
2. เด็กชายบวรนาถ  สาสนะ
3. เด็กชายสมชาย  ทิพรัตน์
 
1. นางพจนี  ดีดิษฐ์
 
10 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 77.4 เงิน 4 1. นางสาวขวัญนภา  พริ้งสุวรรณ
2. เด็กหญิงพรวิมล  บุญทองเนียม
3. นางสาววัชรินทร์  ชื่นชมบุญ
 
1. นางสาวชลลดา  กัวหา
 
11 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 72 เงิน 9 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  แก้วกลม
2. เด็กชายวันชัย  รอดนวล
 
1. นางชฎาภรณ์  สุนันทคงเดช
 
12 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 80.43 ทอง 9 1. เด็กชายบรรณสรณ์  จูชัง
2. เด็กชายวงศกร  อินทร์ราช
 
1. นางจันทรา  พาพันธ์
2. นางสาวชลลดา  กัวหา
 
13 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 60.81 ทองแดง 8 1. เด็กชายณัฐดนัย  จันทรา
2. เด็กชายสุทธิชาติ  ขำแดง
 
1. นางจันทรา  พาพันธ์
2. นางสาวชลลดา  กัวหา
 
14 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายภานุวัฒน์  ชะอ้อนรัมย์
2. เด็กชายไกรสร  อ่อนสิงห์
 
1. นางสาวชลลดา  กัวหา
 
15 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 75.39 เงิน 5 1. เด็กชายกฤษฎา  มาตลอย
2. เด็กชายอดิศักดิ์  สิงห์ครุธ
 
1. นางสาวชลลดา  กัวหา
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 79 เงิน 13 1. เด็กชายนวพล  สังข์วัฒน์
 
1. นางนิภา  ขำรักษ์
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 82 ทอง 14 1. เด็กชายปฏิภาณ  เมืองนิล
 
1. นางจริยา  ล่ามพระยา
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 72 เงิน 8 1. นายณัฐวร  จอนพงษ์
 
1. นายประมวล  ม่วงเงิน
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กชายธิเบศร์  บัวไข
2. เด็กหญิงนริศรา  จันทิรา
 
1. นางจริยา  ล่ามพระยา
2. นางจินตนา  ศรีน้อย
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 63 ทองแดง 38 1. เด็กชายธีรภัทร  ส้มแก้ว
2. เด็กหญิงนิรัชพร  เกิดนิมิตร์
 
1. นางจริยา  ล่ามพระยา
 
21 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายพงศธร  ชื่นชมบุญ
2. เด็กชายวงศกร  จูเที่ยง
 
1. นายประมวล  ม่วงเงิน
 
22 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงรดา  แพงเรือน
 
1. นางเรณู  ฉายประทีป
 
23 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐชัย  เขียวรอด
2. เด็กชายอนุภัทร  ภูสันต์
3. เด็กชายเวคิน  เกิดอินทร์
 
1. นางสาวชาลิสา  ยิ้มรอด
 
24 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 85 ทอง 8 1. เด็กหญิงกรพินธุ์  สัพโส
 
1. นางอุไร  เยประยูร
 
25 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกฤติมา  กุดแยง
2. เด็กหญิงกันนิกา  ขำนิล
3. เด็กชายณัชพล  ทองเอม
4. เด็กหญิงปนัดดา  พูลมี
5. เด็กชายมนัสชัย  เทศผล
6. เด็กหญิงลลิตา  ไม้เลี้ยง
7. เด็กชายวีรศักดิ์  คงอยู่
8. เด็กชายศรายุทธ  ยิ้มไผ่
 
1. นางสาวชาลิสา  ยิ้มรอด
 
26 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 60 ทองแดง 26 1. เด็กหญิงปวีณอร  ลำเลิศ
2. เด็กหญิงพัชรนัน  โกฎิจัน
 
1. นางสาวภัทราภรณ์  คงหิรัญ
 
27 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 89 ทอง 4 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  นงนาง
2. เด็กหญิงลัดดา  อ่อนศรี
3. เด็กหญิงสุธาทิพย์  แตงนน
 
1. นางอุไร  เยประยูร
 
28 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงรัชนีกร  สัพโส
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  มหาวิจิตร
 
1. นางสาวภัทราภรณ์  คงหิรัญ
 
29 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงมัลลิกา  ทาเวียง
2. เด็กหญิงศิรารัตน์  แก่นสี
 
1. นางสาวภัทราภรณ์  คงหิรัญ
 
30 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 65 ทองแดง 19 1. เด็กชายมนัสชัย  เทศผล
2. เด็กหญิงลลิตา  ไม้เลี้ยง
 
1. นางสาวภัทราภรณ์  คงหิรัญ
 
31 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงปนัดดา  พูลมี
2. เด็กหญิงรดา  แพงเรือน
 
1. นางสาวภัทราภรณ์  คงหิรัญ
 
32 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 81 ทอง 15 1. เด็กชายกิตติพงษ์  ยอดนำคำ
2. เด็กหญิงสโรธินี  ขอใบกลาง
 
1. นางสาวภัทราภรณ์  คงหิรัญ
 
33 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 74 เงิน 15 1. เด็กหญิงภัทรภร  เย็นคต
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  จูเที่ยง
3. เด็กชายไกรวิชญ์  นิลสุ่ม
 
1. นางจริยา  ล่ามพระยา
 
34 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงกฤษณา  เทพรักษ์
2. นางสาวนันทนา  นิลสนธิ
 
1. นางสาวภัทราภรณ์  คงหิรัญ
 
35 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กหญิงพัชรนัน  โกฎจัน
 
1. นางสาวสุนีย์  แพ่งกลิ่น
 
36 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงลลิตา  ไม้เลี้ยง
 
1. นางสาวสุนีย์  แพ่งกลิ่น
 
37 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงปาจรีย์  คุ้มภู่
 
1. นางสาวชลลดา  กัวหา
 
38 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงมัสยา  เผือกยอด
 
1. นางสาวชลลดา  กัวหา
 
39 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 70 เงิน 13 1. เด็กชายกมลเทพ  เอี่ยมลออ
2. เด็กชายจารุวิทย์  เมียงแก
3. เด็กชายฐานันต์  ดอกแก้ว
4. เด็กชายณัฐวัฒน์  กัวหา
5. เด็กชายรพีภัทร  ชัยยอด
6. เด็กชายสิทธิชัย  โพธิ์สิงห์
 
1. นางชฎาภรณ์  สุนันทคงเดช
 
40 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 60 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงนันทินี  กรุดเงิน
2. เด็กหญิงพุทธิดา  นาคทอง
3. เด็กหญิงสุชาดา  เกิดอินทร์
 
1. นางพจนี  ดีดิษฐ์
 
41 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 60 ทองแดง 9 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  ดัดถุยาวัตร
2. นางสาวนันทนา  นิลสนธิ
3. เด็กหญิงศศิธร  เหล่าเขตกิจ
 
1. นางอุไร  เยประยูร
 
42 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 84 ทอง 8 1. เด็กชายพัสกร  ขำแดง
2. เด็กชายพีรณัฐ  เขียวรอด
3. เด็กหญิงภูมิรัตน์  หาบุปผา
 
1. นางนิตยา  ทองแก้ว