สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเทศบาลตำบลหางน้ำสาคร สพป. ชัยนาท เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท. จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน พศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 38 เข้าร่วม 41 1. เด็กหญิงนันท์นภัทร  เกตุสาคร
 
1. นางสาวณัฐฐินัน  แสนอินต๊ะ
 
2 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 68 ทองแดง 26 1. เด็กหญิงวชิระญา  สอนสวรรค์
 
1. นางสาวณัฐฐินัน  แสนอินต๊ะ
 
3 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนาคม  คงคารักษ์
 
1. นางสาวมนัสนันท์  อินทร์พิทักษ์
 
4 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 15.88 เข้าร่วม 18 1. เด็กชายธนาคม  คงคารักษ์
 
1. นางสาวมนัสนันท์  อินทร์พิทักษ์
 
5 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 60 ทองแดง 32 1. เด็กชายธนกร  อ่องไธสง
2. เด็กชายนพณัฐ  รูปสม
 
1. นางสาวอภิสรา  อินมณี
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงเกตุวดี  ตั้งจิตมั่นธรรม
 
1. นางวิภาวดี  สิงห์ศิริพร
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 91 ทอง 8 1. เด็กชายพิพัฒน์  โพธิ์เกิด
2. เด็กหญิงอสมาภรณ์  ตามพงษ์
 
1. นางสาวฤทัยวรรณ  เพ็ชรแพ
2. นางสาวอภิสรา  อินมณี
 
8 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 65 ทองแดง 40 1. เด็กหญิงกันยาลักษณ์  สุทะนัง
 
1. นายธนิษฐ์  ปัญญา
 
9 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  ชัยมาศ
2. เด็กชายธนดล  สุขจุ่น
 
1. นางสาวสิริมา  ฉิมวงษ์ขอม
2. นางสาวอารีรัตน์  จำลองพันธ์
 
10 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจรัฏฐ์  สุขสบาย
2. เด็กชายพัทระพล  ปานขำ
3. เด็กหญิงวรัณญา  บุญรอด
 
1. นางสาวณัฐฐินัน  แสนอินต๊ะ
2. นายธนิษฐ์  ปัญญา
 
11 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 70 เงิน 11 1. เด็กหญิงปิยาพัชร  เพ็ชร์สุกใส
2. เด็กหญิงศุภมาส  เอี่ยมชู
 
1. นางสาวจิตติมา  ฤทธิ์นรา
2. นางสาวณัฐฐินัน  แสนอินต๊ะ
 
12 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 71 เงิน 11 1. เด็กหญิงเปมิกา  นิ่มพานิชย์
 
1. นางสาวฤทัยวรรณ  เพ็ชรแพ
 
13 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 60 ทองแดง 4 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์  เทพมณี
 
1. นางสาวฤทัยวรรณ  เพ็ชรแพ
 
14 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 84 ทอง 8 1. เด็กชายธนพงศ์  ชูชื่น
2. เด็กชายธนพัฒน์  ชูชื่น
3. เด็กชายวีระภัทร  น้อยเพ็ง
 
1. นายธนิษฐ์  ปัญญา
2. นางสาวอุษา  เช็ก
 
15 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 82 ทอง 24 1. เด็กหญิงธารารักษ์  สุนา
2. เด็กหญิงอรจิรา  ทองดง
3. เด็กหญิงเปรมศิณี  พุทธโกสัย
 
1. นางสาวสิริมา  ฉิมวงษ์ขอม
2. นางสาวอารีรัตน์  จำลองพันธ์