สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเทศบาลตำบลหางน้ำสาคร สพป. ชัยนาท เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท. จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน พศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 68 ทองแดง 26 1. เด็กหญิงวชิระญา  สอนสวรรค์
 
1. นางสาวณัฐฐินัน  แสนอินต๊ะ
 
2 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 60 ทองแดง 32 1. เด็กชายธนกร  อ่องไธสง
2. เด็กชายนพณัฐ  รูปสม
 
1. นางสาวอภิสรา  อินมณี
 
3 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 65 ทองแดง 40 1. เด็กหญิงกันยาลักษณ์  สุทะนัง
 
1. นายธนิษฐ์  ปัญญา
 
4 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 60 ทองแดง 4 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์  เทพมณี
 
1. นางสาวฤทัยวรรณ  เพ็ชรแพ