สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเทศบาลวัดสิงห์สถิตย์ สพป. ชัยนาท เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท. จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน พศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงกัลยา  ทับทรวง
2. เด็กหญิงนฤวรรณ  คำดี
 
1. นางบุษกร  เจนเจตวิทย์
2. นางลำยวง  เกตุดี
 
2 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 25 เข้าร่วม 42 1. เด็กหญิงธิชานันท์  โพธิ์กะทง
 
1. นางนันทพร  แร่นาค
 
3 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 10 เข้าร่วม 23 1. เด็กชายชานันท์  สมคำ
 
1. นางนันทพร  แร่นาค
 
4 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 59.59 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายณัฐปกรณ์  จันทนา
2. เด็กชายนวันธร  คำรินทร์
 
1. นางสาวขวัญใจ  จันทนา
2. นายสันทัด  ปล่องทอง