สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเทศบาลวัดสิงห์สถิตย์ สพป. ชัยนาท เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท. จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน พศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 61 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงพรทิพย์  จันทรมาก
 
1. นางสาวอรอนงค์  สืบสายพันธุ์
 
2 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 67 ทองแดง 35 1. เด็กหญิงเกษิณี  ชุ่มจีน
 
1. นางสาวอรอนงค์  สืบสายพันธุ์
 
3 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 21 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  สิงหนาท
 
1. นางลำยวง  เกตุดี
 
4 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงจิตตา  แสนเกษ
 
1. นายสมหมาย  พลายชุมพล
 
5 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 60 ทองแดง 32 1. เด็กชายจักรพันธ์  รุ่งสาย
2. เด็กชายเฉลิมพล  เต๊ะเปีย
 
1. นางนันทพร  แร่นาค
2. นางรุ่งอรุณ  เกษม
 
6 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 62 ทองแดง 23 1. เด็กชายรัตธิชัย  พรมเพ็ง
 
1. นางสาวนพวรรณ  เนื้อทอง
 
7 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 60 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เจียมเกตุ
 
1. นางสาวนพวรรณ  เนื้อทอง
 
8 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงปาริชาติ  อินทสิทธิ์
 
1. นางพรประภา  ปราบพินาศ
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 60 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงกนกพร  โพธิ์วัฒน์
2. เด็กหญิงวนีย์  นินขัง
3. เด็กหญิงสโรชา  อินทร์ฉาย
 
1. นางบุษกร  เจนเจตวิทย์
2. นางลำยวง  เกตุดี