สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ สพป. ชัยนาท เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท. จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน พศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กหญิงวรทัย  ด้วงธรรม
 
1. นางวาสนา  มีโต
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 92 ทอง 5 1. เด็กหญิงณิชกานต์  พุ่มประพาฬ
 
1. นางพัทยา  สาธิพา
 
3 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 60 ทองแดง 39 1. เด็กหญิงอนัญญา  นาคหว่าง
 
1. นางสาววิภากนก  เต็งประกอบกิจ
 
4 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 77 เงิน 12 1. เด็กหญิงวรัญญา  อ่อนทอง
 
1. นางวาสนา  มีโต
 
5 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 21 1. เด็กหญิงสญามล  สมัครการ
 
1. นางพัทยา  สาธิพา
 
6 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงญาณิกา  มาสม
2. เด็กหญิงอารีรัตน์  นิลพลับ
 
1. นางพัทยา  สาธิพา
 
7 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 38 เข้าร่วม 40 1. เด็กหญิงญานิกา  มาสม
 
1. นางสาววราภรณ์  ศิริยานนท์
 
8 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 5 1. เด็กชายอดิศร  กะลำภา
 
1. นางสาววันดี  อยู่รักษ์
 
9 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 6 เข้าร่วม 16 1. เด็กชายเฉลิมพล  เร่งการไถ
 
1. นางสาววันดี  อยู่รักษ์
 
10 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายภูริณัฐ  บัวงาม
2. เด็กหญิงวนันทกานต์  บุตรนนท์
3. เด็กหญิงสุชาดา  ขุนภู
 
1. นางพัทยา  สาธิพา
2. นางสาวภูวนาถ  เอกสาร
 
11 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 74 เงิน 6 1. เด็กหญิงจันทิมา  อิ่มรัง
2. เด็กหญิงณัฐกานต์  ฉ่ำเพ็ชร์
3. เด็กหญิงน้ำผึ้ง  โกยามา
 
1. นายจตุรงค์  วงศ์เหลือง
2. นายนิรันดร์  ศรีธูป
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงณิชกานต์  พุ่มประพาฬ
 
1. นางพัทยา  สาธิพา
 
13 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนนทชา  แจ่มเที่ยงตรง
2. เด็กหญิงลภัสรดา  ขวัญเพ็ง
 
1. นายไพบูลย์  หาญอนุพงศ์
 
14 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนากร  แสงทอง
2. เด็กชายวรวุฒิ   ชัยอำนาจ
3. เด็กชายสุรัสนันท์   นิลจันทร์
 
1. นายจตุรงค์  วงศ์เหลือง
 
15 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 76 เงิน 22 1. เด็กหญิงเภาลีณา  พงษ์ประยูร
 
1. นายจตุรงค์  วงศ์เหลือง
 
16 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนนทชา  แจ่มเที่ยงตรง
 
1. นายจตุรงค์  วงศ์เหลือง
 
17 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชนัฎฎา  เอมหงษ์
 
1. นายจตุรงค์  วงศ์เหลือง
 
18 ศิลปะ ระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐภัทร  พงษ์ประยูร
 
1. นายธรรมศักดิ์ชัย  สุขดี
 
19 ศิลปะ ระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอิสระ  ธรรมนิทา
 
1. นายธรรมศักดิ์ชัย  สุขดี
 
20 ศิลปะ ฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 73 เงิน 4 1. เด็กหญิงอาภากร  บุญจันทร์
 
1. นายธรรมศักดิ์ชัย  สุขดี
 
21 ศิลปะ ฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤษฎา  กลั่นฟัก
 
1. นายธรรมศักดิ์ชัย  สุขดี
 
22 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤตภาส  จีนจรรยา
2. เด็กชายนรภัทร  อยู่ภู่
3. เด็กชายพงศธร  ทากุล
 
1. นายจตุรงค์  วงศ์เหลือง
2. นายนิรันดร์  ศรีธูป
 
23 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวิจารณ์  เอี่ยมละออ
2. เด็กชายสกรรจ์  ตามสระน้อย
3. เด็กชายอิทธิพล  ลพเมฆ
 
1. นายจตุรงค์  วงศ์เหลือง
2. นายนิรันดร์  ศรีธูป
 
24 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 0 - 1. เด็กหญิงพนิวรรณ  เรณู ณ อยุธยา
2. เด็กหญิงพรสวรรค์   ปรางศรี
3. เด็กหญิงสุวภัทร  กลัดสุข
 
1. นายสมชาย  เทศทับ
 
25 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 74.2 เงิน 30 1. เด็กหญิงสุพรรษา  สมสมัย
 
1. นางสาวทัศนีย์  จันทวิมล
 
26 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 74 เงิน 32 1. เด็กชายธนกรณ์  ขำคำ
2. เด็กชายพรพิพัฒน์  ศิลประเสริฐ
3. เด็กชายพีระภัทร  ศรีศักดา
 
1. นางสาวจันทรังษี  ภู่บุญ
2. นางวาสิฏฐี  เทพสุรินทร์
 
27 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 87 ทอง 15 1. เด็กหญิงมนัสนันท์  ชมพันธ์
2. เด็กหญิงวัทนพร  วัฒนพลอย
3. เด็กหญิงสุภชา  ใจเฉย
 
1. นางสาวปภาวี  แก้วพงษ์
2. นางลักษณ์พร  สนพุก