สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ สพป. ชัยนาท เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท. จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน พศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงญาณิกา  มาสม
2. เด็กหญิงอารีรัตน์  นิลพลับ
 
1. นางพัทยา  สาธิพา
 
2 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 38 เข้าร่วม 40 1. เด็กหญิงญานิกา  มาสม
 
1. นางสาววราภรณ์  ศิริยานนท์
 
3 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 6 เข้าร่วม 16 1. เด็กชายเฉลิมพล  เร่งการไถ
 
1. นางสาววันดี  อยู่รักษ์