สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ สพป. ชัยนาท เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท. จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน พศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 77 เงิน 12 1. เด็กหญิงวรัญญา  อ่อนทอง
 
1. นางวาสนา  มีโต
 
2 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายภูริณัฐ  บัวงาม
2. เด็กหญิงวนันทกานต์  บุตรนนท์
3. เด็กหญิงสุชาดา  ขุนภู
 
1. นางพัทยา  สาธิพา
2. นางสาวภูวนาถ  เอกสาร
 
3 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 74 เงิน 6 1. เด็กหญิงจันทิมา  อิ่มรัง
2. เด็กหญิงณัฐกานต์  ฉ่ำเพ็ชร์
3. เด็กหญิงน้ำผึ้ง  โกยามา
 
1. นายจตุรงค์  วงศ์เหลือง
2. นายนิรันดร์  ศรีธูป
 
4 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 76 เงิน 22 1. เด็กหญิงเภาลีณา  พงษ์ประยูร
 
1. นายจตุรงค์  วงศ์เหลือง
 
5 ศิลปะ ฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 73 เงิน 4 1. เด็กหญิงอาภากร  บุญจันทร์
 
1. นายธรรมศักดิ์ชัย  สุขดี
 
6 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 74.2 เงิน 30 1. เด็กหญิงสุพรรษา  สมสมัย
 
1. นางสาวทัศนีย์  จันทวิมล
 
7 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 74 เงิน 32 1. เด็กชายธนกรณ์  ขำคำ
2. เด็กชายพรพิพัฒน์  ศิลประเสริฐ
3. เด็กชายพีระภัทร  ศรีศักดา
 
1. นางสาวจันทรังษี  ภู่บุญ
2. นางวาสิฏฐี  เทพสุรินทร์