สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย สพป. ชัยนาท เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท. จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน พศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 87 ทอง 11 1. เด็กหญิงณัฎฐา  ปฏิมาประกร
 
1. นางรัชนีวรรณ  ปานกลาง
 
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กหญิงเนตรชนก  ฉ่ำผิว
 
1. นางสาวรัตนา  พืชงาม
 
3 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 20 1. เด็กหญิงอันธิกา  บัวคลี่
 
1. นางรัชนีวรรณ  ปานกลาง
 
4 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงดวงหทัย  บุญทัน
 
1. นางวัชรีย์  รัตโนทัย
 
5 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 78 เงิน 8 1. เด็กหญิงณัชชา  วิเชียรวรรณกูล
 
1. นางสาวรัตนา  พืชงาม
 
6 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 74 เงิน 14 1. เด็กหญิงอัญชิสา  จันทร์กระจ่าง
 
1. นางรัชนีวรรณ  ปานกลาง
 
7 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  เกิดพิทักษ์
 
1. นางสาวจินตนา  สุกใส
 
8 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 80 ทอง 6 1. เด็กหญิงพรรษวิษา  กาญณา
 
1. นางนิรัชรา  ช่อผกา
 
9 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงนันทนี  แช่มอุบล
 
1. นายปณิธาน  พันธ์พานิช
 
10 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนิชธาวัลย์  ศรีผ่อง
 
1. นางสาวศิริพร  วงษ์ไชยา
 
11 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 79.2 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชัยวัฒน์  พุกมาก
2. เด็กชายศรัณยู  นิโรจน์
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา  หรั่งเพ็ช
 
1. นายปณิธาน  พันธ์พานิช
2. นางเกสร  ผลพงษ์
 
12 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 10 เข้าร่วม 23 1. เด็กชายโฆษิต  ขวัญมงคล
 
1. นางนิรัชรา  ช่อผกา
 
13 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 8 เข้าร่วม 19 1. เด็กหญิงชนรดี  เดชคุ้ม
 
1. นางสาวปัทมา  คล้ายชู
 
14 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 24 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงพรพรรณ  กว้างนอก
 
1. นางสาวธารินี  อยู่ปรางค์
 
15 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 77 เงิน 8 1. เด็กหญิงมธุรดา  ชัยบุรินทร์
2. เด็กหญิงวิชญาดา  คงทรัพย์
3. เด็กหญิงสุวพัชร  กันท้วม
 
1. นางสาวสิริลักษณ์  นาควิสุทธิ์
 
16 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงธัญพิสิษฐ  เกตุวร
2. เด็กหญิงพัชรพรรณ  สอนฮวบ
3. เด็กหญิงสิราวรรณ  มากุลชร
 
1. นางสาวณัฐกฤตา  สุพบุตร
 
17 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  บัวสุข
2. เด็กชายณัฐพล  ศรีคำ
3. เด็กชายปรัชญา  บุญมี
 
1. นางชลธิชา  วรรณา
 
18 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 60 ทองแดง 32 1. เด็กชายกุลทัต  กล่อมกำเนิด
2. เด็กชายจักรภัทร  มูลสิงห์
 
1. นางสาวณัชยา  แก้วคง
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 73 เงิน 11 1. เด็กหญิงปาริชาติ  ดำรงศักดิ์
2. เด็กหญิงลาตรีรวิสุต  กลิ่นเกษร
3. เด็กชายวัศพล  คำหลง
4. เด็กหญิงศศิกานต์  พลนาค
5. เด็กชายอดิเทพ  จั๊นทอง
 
1. นายไพรัตน์  ปั้นชูศรี
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกนกวัฒน์  บุญเนตร
2. เด็กหญิงจันทร์รัตน์  บัวขาว
3. เด็กหญิงชนัญชิดา  เสือยาง
4. เด็กหญิงฐานิกา  กลีบจันทร์
5. เด็กชายณัชพล  มีอนันต์
6. เด็กชายณัฒวัช  กอบวิยะกรณ์
7. เด็กหญิงติณณา  กลีบจันทร์
8. เด็กชายธนายุต  คงฤทธิ์
9. เด็กหญิงนภัสสร  ใบศรี
10. เด็กชายนวพรรษ  สิทธิ
11. เด็กชายปราโมทย์  ศรีสะอาด
12. เด็กหญิงปัทมวรรณ  ศรีบัว
13. เด็กหญิงปัทมา   มีมาก
14. เด็กชายพชร  แท่นขำ
15. เด็กหญิงพรพรรณ  กว้างนอก
16. เด็กหญิงพรรณราย  ประวัติศรีชัย
17. เด็กหญิงวรัญญา   มีสุวรรณ
18. เด็กหญิงวีรวรรณ  ประวัติศรีชัย
19. เด็กชายสุทธิภัทร  สุวรรณประเสริฐ
20. เด็กหญิงสุิจิตรา  นิมเพ็ชร
 
1. นายสุบิน  อนันต์สลุง
2. นายอภิศักดิ์  พึ่งเพ็ย
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 78 เงิน 15 1. เด็กหญิงสุชาดา  ตระกูลกลาง
 
1. นางสุชาดา  บุญประสิทธิ์
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 73 เงิน 31 1. เด็กชายนรทัต  มาสม
 
1. นายปิยะชาติ  มีทอง
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 65 ทองแดง 12 1. เด็กชายฐนกร  คงสา
 
1. นางสาววรรณภา  ครุธอินทร์
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 81 ทอง 20 1. เด็กหญิงบุญยานุช  ธัญญมงคลชัย
2. เด็กชายอัครชัย  อ่วมสอาด
 
1. นางสมคิด  บุญมี
 
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 77 เงิน 34 1. เด็กหญิงพัชชา  วิเชียรวรรณกูล
2. เด็กชายอภิชาติ  เกียรติวิริยะกุล
 
1. นางสาวชิดชนก  ปราบทอง
 
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 -1 - 1. เด็กหญิงฐิฆัมภ์ภรณ์   อิศรางกูร ณ อยุธยา
2. เด็กหญิงตะวัน  คุ่ยเพ็ชร์
3. เด็กหญิงนววรรณ  แก้วมณี
4. เด็กหญิงศิริพร  โคเฉย
5. เด็กหญิงสุขฤทัย  แสงคำ
6. เด็กหญิงสุภัตธา  มุสิกสุต
7. เด็กหญิงอมรรัตน์  ปั้นริด
8. เด็กหญิงอรพรรณ  ผ่องเมฆินทร์
9. เด็กหญิงอัญมณี  เสมาทอง
10. เด็กหญิงเจนจิรา  สมเชื้อ
 
1. นางรัชณีภรณ์  จันทร์โนทัย
2. นางสาววรรณภา  ครุธอินทร์
3. นางอาภรณ์  เพียรมุ่งงาน
 
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 76 เงิน 4 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ปั้นดี
2. เด็กหญิงกุสิสรา  พึงยา
3. เด็กหญิงจุฑามาศ  อารามศรี
4. เด็กหญิงชญาดา  บุญเกิด
5. เด็กหญิงชมพูนุช  วัสธูป
6. เด็กหญิงณิชกานต์  เขียวละออ
7. เด็กหญิงธีรนาฎ  จีลกาล
8. เด็กหญิงภัสสร  ขาวสนิท
9. เด็กหญิงสโรชา  จุ้ยแก้ว
10. เด็กหญิงเบญจวรรณ  จูงาม
 
1. นางรัชณีภรณ์  จันทร์โนทัย
2. นางสาววรรณภา  ครุธอินทร์
3. นางอาภรณ์  เพียรมุ่งงาน
 
28 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  เรืองกิจ
2. เด็กหญิงสิราวรรณ  ชัยศิริ
3. เด็กหญิงสุนิสา  รอดโพธิ์
 
1. นายพัฒน์พงษ์  แสงสุพรรณ์
2. นางสาวอ้อยทิพย์  เสาวะทอง
 
29 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายศิรานุวัฒน์  ศรีนวล
 
1. นายปริญญา  ง่วนทอง
 
30 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงทัดดาว  น้อยสร้อย
2. เด็กชายภัทรดนัย  โม่ทิม
 
1. นายกฤษดากร  หมื่นกล้า
 
31 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายขวัญ  อินต๊ะวิน
 
1. นายปริญญา  ง่วนทอง
 
32 ศิลปะ วงอังกะลุง ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงกานต์ชนิต  พรหมแก้ว
2. เด็กชายกิติพัฒน์  เรือเงิน
3. เด็กหญิงฐิติมา  วงษ์เงิน
4. เด็กชายณัฐกฤต  วรรณกนก
5. เด็กหญิงณัฐณิชา  ประสพเนตร
6. เด็กหญิงณัฐนิชา  แสงเดช
7. เด็กหญิงธณิตสรา  สงใย
8. เด็กชายธีรโชติ  บุญขะ
9. เด็กหญิงปิยาพัชร  แตงฉ่ำ
10. เด็กชายพัทยาธร  อิ่มวุมิกุล
11. เด็กหญิงภัคจิรา  ศรีอันยู้
12. เด็กชายภูตะวัน  ชาติกุญชร
13. เด็กหญิงศรัณยา  เกตุอินทร์
14. เด็กหญิงศิรประภา  โลณานุรักษ์
15. เด็กหญิงสุธาทิพย์  ภู่ชื่น
16. เด็กหญิงสุธีมนต์  เชาวนะโชติ
17. เด็กหญิงอนุธิดา  ลักขม
18. เด็กหญิงอรุณรัตน์  สุขนาค
19. เด็กชายเจตริน  แซงสมวิตร์
20. เด็กชายเฉลิมพล  นงบาง
 
1. นายกลอนสรรค์  บุญสรรค์
2. นายประมวล  บุญประสงค์
 
33 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 72 เงิน 9 1. เด็กชายกิตติพร  ปรุงสุข
2. เด็กชายผดุงพล  ถุงทรัพย์
 
1. นายพงศ์ระพี  ช่อผกา
 
34 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 83 ทอง 18 1. เด็กหญิงจันทิมา  รักซ้อน
2. เด็กหญิงศิรดา  ศรีสด
3. เด็กหญิงสุธาสินี  แจ้งดี
 
1. นางคนึงนิจ   ชลอปัญจศิลป์
2. นางสิริรัตน์  แก้วฉวี
 
35 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  อ่อนพร
2. เด็กหญิงนลัทพร  คำหาญ
3. เด็กชายวิชัย  ปัญญาเรือนแก้ว
 
1. นางคนึงนิจ  ชลอปัญจศิลป์
2. นางสิริรัตน์  แก้วฉวี
 
36 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 86 ทอง 6 1. เด็กชายกนกพล  เกิดน้อย
2. เด็กหญิงณวรรณ  เชี่ยวชาญ
3. เด็กหญิงวลัยพร  โพธิ์แก้ว
 
1. นางคนึงนิจ  ชลอปัญจศิลป์
2. นางสิริรัตน์  แก้วฉวี
 
37 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงณิชกานต์  กาญจนวิจิตร
2. เด็กหญิงภัทรกันย์  บุญสม
3. เด็กหญิงภาพิมล  พุ่มกุมาร
 
1. นางคนึงนิจ  ชลอปัญจศิลป์
2. นางสิริรัตน์  แก้วฉวี
 
38 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 64 ทองแดง 21 1. เด็กชายสหัสวรรษ  ศรีจันทร์กิจ
2. เด็กชายอรรนพ  อ้นพันธ์
 
1. นางสาวสิริกานดา  ศรประสิทธิ์
 
39 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 62 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงกัญญาลักษณ์  ที่สุด
2. เด็กหญิงสุวิมล  ปิ่นขำ
 
1. นางสิริรัตน์  แก้วฉวี
2. นางสิริรัตน์  แก้วฉวี
 
40 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 84 ทอง 12 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  เลิกอินทร์
2. เด็กหญิงมัลลิกา  เปียน้อย
 
1. นางสาวสิริกานดา  ศรประสิทธิ์
 
41 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายนพรัตน์  หมื่นยุทธ
2. เด็กหญิงรังสิยา  ธัญญเจริญ
 
1. นางสิริรัตน์  แก้วฉวี
2. นางสิริรัตน์  แก้วฉวี
 
42 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 72 เงิน 9 1. เด็กหญิงพิชยดา  โพธิ์ตุ่น
 
1. นางใต้ร่ม  ไค่นุ่นสิงห์
 
43 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 65 ทองแดง 22 1. เด็กหญิงวนิดา  แช่มช้อย
 
1. นางสาวสายลม  พอใจ
 
44 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายภควัต  ภู่ขาว
 
1. นางสาวสายฝน  บุษบรรณ์
 
45 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 60 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงนันทวัน  แขกเณร
 
1. นางสาวสายลม  พอใจ
 
46 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 70 เงิน 4 1. เด็กหญิงศุทธหทัย  หนูหิรัญ
 
1. นางอาภรณ์  เพียรมุ่งงาน
 
47 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 47 เข้าร่วม 21 1. เด็กหญิงณิชารีย์  หรั่งบุรี
 
1. นางสาวสายลม  พอใจ
 
48 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 64 ทองแดง 9 1. เด็กชายยุทธชัย  เขียวมณี
 
1. นางวราภรณ์  โพธิ์ตุ่น
 
49 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอมรรัตน์  ปะมาโย
 
1. นางลลนา   แสงสุพรรณ์
 
50 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวรพิชชา  โพธิ์ตุ่น
 
1. นางอินทิรา  นิยมศิลป์ชัย
 
51 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  พูลเขตร์กิจ
2. เด็กหญิงณิชกานต์  อินสอน
3. เด็กชายธนะรัชต์  เดชแสง
4. เด็กชายนพรัตน์  หมื่นยุทธ
5. เด็กชายนภัสร์  พรหมโสฬส
6. เด็กหญิงปิยธิดา  กล้าหาญ
7. เด็กหญิงพิมลกานต์  ขำเตี้ย
8. เด็กชายภูมินทร์  บัวเมือง
9. เด็กหญิงรังสิยา  ธัญญเจริญ
10. เด็กหญิงสิรีธร  โพธิ์ศรี
 
1. นายธราธาร  ราชคำสุข
2. นายภิญโญ  จูสี
3. นางรติกร  โตอ่อน
 
52 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกาญจนา  ปานแม้น
2. เด็กหญิงปิยะธิดา  สุขชื่น
3. เด็กชายสยุมภู  พรหมชาติ
 
1. นางวัชรีย์  รัตโนทัย
2. นางสาวสุกัญญา  พันนัทธี
 
53 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธัญธร  สุขวานิช
2. เด็กหญิงวสุกาญจน์  ภู่นาท
 
1. นางลลนา  แสงสุพรรณ์
2. นางอาภรณ์  เพียรมุ่งงาน
 
54 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธัญเทพ  แสงเย็น
2. เด็กชายภัทรดนัย  โกช่วย
 
1. นายปณิธาน  พันธ์พานิช
 
55 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายทัสมา  โต๊ะอาดำ
2. เด็กชายภานุพงศ์  จั่นเที่ยง
 
1. นายปณิธาน  พันธ์พานิช
 
56 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนายุต  คงฤทธิ์
 
1. นางรัชนีภรณ์  จันทร์โนทัย
 
57 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 82.8 ทอง 12 1. เด็กหญิงขวัญข้าว  ยุทธหาร
 
1. นางสาวพิชญาภัค  เทียรถาวร
 
58 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 84 ทอง 8 1. เด็กหญิงพิชญ์สินี  จูสี
2. เด็กหญิงศิรภัสสร  พรตด้วง
3. เด็กหญิงไปรยา  เปี่ยมบัว
 
1. นางสมหมาย  เข็มเงิน
 
59 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 86 ทอง 16 1. เด็กหญิงธนัชพร  วัฒนพงษ์
2. เด็กหญิงพัชรพรรณ  พุ่มพวง
3. เด็กชายภูมเรศ  น้อยหวาย
 
1. นางกนกวรรณ   สุขสอาด