สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย สพป. ชัยนาท เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท. จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน พศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  เกิดพิทักษ์
 
1. นางสาวจินตนา  สุกใส
 
2 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 10 เข้าร่วม 23 1. เด็กชายโฆษิต  ขวัญมงคล
 
1. นางนิรัชรา  ช่อผกา
 
3 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 8 เข้าร่วม 19 1. เด็กหญิงชนรดี  เดชคุ้ม
 
1. นางสาวปัทมา  คล้ายชู
 
4 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 24 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงพรพรรณ  กว้างนอก
 
1. นางสาวธารินี  อยู่ปรางค์
 
5 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 47 เข้าร่วม 21 1. เด็กหญิงณิชารีย์  หรั่งบุรี
 
1. นางสาวสายลม  พอใจ