สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย สพป. ชัยนาท เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท. จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน พศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 20 1. เด็กหญิงอันธิกา  บัวคลี่
 
1. นางรัชนีวรรณ  ปานกลาง
 
2 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงนันทนี  แช่มอุบล
 
1. นายปณิธาน  พันธ์พานิช
 
3 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนิชธาวัลย์  ศรีผ่อง
 
1. นางสาวศิริพร  วงษ์ไชยา
 
4 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 60 ทองแดง 32 1. เด็กชายกุลทัต  กล่อมกำเนิด
2. เด็กชายจักรภัทร  มูลสิงห์
 
1. นางสาวณัชยา  แก้วคง
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 65 ทองแดง 12 1. เด็กชายฐนกร  คงสา
 
1. นางสาววรรณภา  ครุธอินทร์
 
6 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 64 ทองแดง 21 1. เด็กชายสหัสวรรษ  ศรีจันทร์กิจ
2. เด็กชายอรรนพ  อ้นพันธ์
 
1. นางสาวสิริกานดา  ศรประสิทธิ์
 
7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 62 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงกัญญาลักษณ์  ที่สุด
2. เด็กหญิงสุวิมล  ปิ่นขำ
 
1. นางสิริรัตน์  แก้วฉวี
2. นางสิริรัตน์  แก้วฉวี
 
8 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 65 ทองแดง 22 1. เด็กหญิงวนิดา  แช่มช้อย
 
1. นางสาวสายลม  พอใจ
 
9 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 60 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงนันทวัน  แขกเณร
 
1. นางสาวสายลม  พอใจ
 
10 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 64 ทองแดง 9 1. เด็กชายยุทธชัย  เขียวมณี
 
1. นางวราภรณ์  โพธิ์ตุ่น