สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดหนองพังนาค สพป. ชัยนาท เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท. จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน พศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 69 ทองแดง 27 1. เด็กชายชานนท์   เพ็ชรนิล
2. เด็กหญิงวิลัยรัตน์    มีทนง
3. เด็กชายสหัสวรรษ   เบ้าทุม
 
1. นางสาวสุนันทา   บัญญดิษฐ์
 
2 ศิลปะ ขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 60 ทองแดง 4 1. เด็กชายสิรวิชญ์   ต่อแก้ว
 
1. นางสาวสุนันทา   บัญดิษฐ์
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 60 ทองแดง 15 1. เด็กชายปริญญา   แสงศรี
2. เด็กหญิงภานุมาศ   เบ้าทุม
3. เด็กชายอภิสิทธิ์   บุญมาก
 
1. นางสาวสุนันทา   บัญดิษฐ์