สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมูลนิธิถาวรวิทยา สพป. ชัยนาท เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท. จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน พศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 46 เข้าร่วม 34 1. เด็กหญิงนาฏตยา   ชูชัย
 
1. นางสาวรุ่งอรุณ  ศรีดำ
 
2 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 20 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงภาวิตา  เมฆพัตน์
 
1. นางสาวนาฏตยา  ผิวเผือก
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 46 เข้าร่วม 28 1. เด็กหญิงจิดาภา  ฉิมโคกกรวด
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  อยู่คง
 
1. นายชัยมงคล  เกิดแก้ว
 
4 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 33 เข้าร่วม 34 1. เด็กหญิงณัฐวดี  ยามดี
2. เด็กชายวชิรวิชญ์  ไชยวรรณา
 
1. นางทิพวรรณ  จันทร์ร่ม