สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอักษรประสิทธิ์ สพป. ชัยนาท เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท. จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน พศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 64 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงพรนิภา  สายคำ
 
1. นางสาวประจิม  ทองนาค
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงมาริษา  น้อยเมือง
 
1. นางอุทัยวรรณ   ธาระเขตร์
 
3 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 60 ทองแดง 39 1. เด็กชายอิทธิกร  นพคุณ
 
1. นางสาวสุภัทรา  จิระวัชชะนานนท์
 
4 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 77 เงิน 12 1. เด็กหญิงสุูธิรา  โตกระแสร์
 
1. นางอุทัยวรรณ   ธาระเขตร์
 
5 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 67 ทองแดง 35 1. เด็กหญิงอินทิรา  กุศลส่ง
 
1. นางสาวเยาวภา  รัตนวงษ์
 
6 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 73 เงิน 17 1. เด็กหญิงวิภาวรรณ  รวมเงิน
 
1. นางสาวพรรณทิพย์  อินทร์เพ็ญ
 
7 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายธีรภัทร  รัตนพิบูลย์
2. เด็กหญิงศศิวิมล  โพธิ์บุญ
 
1. นางอุทัยวรรณ   ธาระเขตร์
 
8 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 38 เข้าร่วม 36 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  รวยสูงเนิน
 
1. นางวิไลลักษณ์  เก่งเขตรวิทย์
 
9 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 33.52 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายอำมรินทร์  แก้วขำ
 
1. นางสาวจารุณี  ใจฉ่ำ
 
10 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 62 ทองแดง 27 1. เด็กชายชลิต  เก่งเขตรวิทย์
2. เด็กชายภาณุพงษ์  ทองโพธิ์
 
1. นายเสงี่ยม  สุกขี
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 85 ทอง 7 1. เด็กหญิงศิริพร  หนูจันทึก
 
1. นายกวินตรา  เทียนนาวา
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 86 ทอง 19 1. เด็กหญิงอิสรีย์  โตกราน
2. เด็กชายเนติธร  มาตรสิงห์
 
1. นางสาวกุลวรางค์  บุญส่ง
 
13 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 57 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายทักษพร  อยู่เย็น
2. เด็กหญิงเพชรศกานต์  พูนสาริกิจ
 
1. นายเสงี่ยม  สุกขี
 
14 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 75 เงิน 28 1. เด็กหญิงภัทราพร  ศรีสุ่ม
 
1. นายมิตรชัย  คุณเดช
 
15 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 85 ทอง 10 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  แจ่มสว่าง
2. เด็กหญิงชลนิภา  ม่วงแป้น
3. เด็กหญิงธิติกา  มายา
 
1. นางสาวสุริสา  สุขสำราญ
 
16 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 85 ทอง 5 1. เด็กชายจักรี  โพธิ์ตะเภา
2. เด็กชายธนกร  มากบุญ
3. เด็กชายประเสริฐศักดิ์  มีเปรม
 
1. นางสาวสุริสา  สุขสำราญ
 
17 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 87 ทอง 4 1. เด็กหญิงน้ำฝน  มาสม
2. เด็กหญิงวันวิสา  สอนสระเกษ
3. เด็กหญิงสิริวิมล  เอี่ยมชู
 
1. นางสาวสุกัญญา  แย้มสกุล
 
18 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 87 ทอง 4 1. เด็กชายภาณุวัฒน์  อ่างแก้ว
2. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  ดีบ้านพร้าว
 
1. นางสาวสุกัญญา  แย้มสกุล
 
19 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 83 ทอง 10 1. เด็กหญิงณัดดา  ลี้เกื้อกูล
2. เด็กหญิงพรรษา  สาระชาติ
3. เด็กหญิงภัทราวรรณ  นัยนา
 
1. นางสาวทองหล่อ  เขียวภักดี
 
20 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 72 เงิน 4 1. เด็กชายธีรภัทร  ผิวขาว
2. เด็กชายปรัชญา  พุกเส็ง
 
1. นางสาวสุกัญญา  แย้มสกุล
 
21 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงประภัสสร  เทพอาษา
2. เด็กหญิงปริศนา  ดีอุ่น
3. เด็กหญิงพรธิตา  บุญญะ
 
1. นางอนงค์นาฎ  บัวเฉียง
 
22 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 60 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงสุธาสินี  สุพรมมา
 
1. นางสาววราพร  เภตรา
 
23 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 71 เงิน 7 1. เด็กชายจิรายุส  นกไทย
 
1. นางกาญจนา  บุญรักษา
 
24 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 60 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงจิณณภา  สิทธิชัย
2. เด็กหญิงจิราพร  มาระจันทร์
3. เด็กหญิงอาริษา  ชาคำฤทธิ์
 
1. นางสาวพรรณทิพย์  อินทร์เพ็ญ
 
25 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 63 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงชมพูนุช  หฤหรมย์
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  น้อยจันทร์
 
1. นางสาววราพร  เภตรา
 
26 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 84 ทอง 8 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  เลาหพันธ์พงศ์
2. เด็กหญิงศิริณัฐฐา  คงศิริ
3. เด็กหญิงสุพรรษา  สีสุ่ม
 
1. นางกรกนก  ม่วงแป้น
 
27 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 84 ทอง 18 1. เด็กหญิงธีริศรา  กรัดกระยาง
2. เด็กหญิงพัชรพร  พันแสน
3. เด็กหญิงอพัชชา  พูลเขตรกรม
 
1. นางกชพรรณ  พันธุ์พักต์