สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอักษรประสิทธิ์ สพป. ชัยนาท เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท. จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน พศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายธีรภัทร  รัตนพิบูลย์
2. เด็กหญิงศศิวิมล  โพธิ์บุญ
 
1. นางอุทัยวรรณ   ธาระเขตร์
 
2 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 38 เข้าร่วม 36 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  รวยสูงเนิน
 
1. นางวิไลลักษณ์  เก่งเขตรวิทย์
 
3 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 33.52 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายอำมรินทร์  แก้วขำ
 
1. นางสาวจารุณี  ใจฉ่ำ
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 57 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายทักษพร  อยู่เย็น
2. เด็กหญิงเพชรศกานต์  พูนสาริกิจ
 
1. นายเสงี่ยม  สุกขี